Veřejná zakázka 2016

Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Domov na rozcestí Svitavy jako veřejný zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„Zpracování projektové dokumentace na stavbu

Transformace DNR Svitavy“

 

1.   Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název:       Domov na rozcestí Svitavy
Sídlo:          T.G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy
IČ:              70157286

Zastoupen: PhDr. Jaroslavou Filipovou, ředitelkou

Kontaktní osobou pro tuto veřejnou zakázku je PhDr. Jaroslava Filipová

tel.:             731 615280

e-mail:        jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

2.   Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr zhotovitele dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném zněmí, a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a dokumentaci pro provádění stavby dle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek platného v době dokončení dokumentace a jeho prováděcích předpisů (CPV 71322000-1) a dále projektové dokumentace vnitřního vybavení podle požadavku objednatele.

Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž inženýrská činnost zahrnující zejména projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k  projektové dokumentaci, sepsání žádostí o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Projektová dokumentace tak bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému stupni PD, obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení, včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). Dokladová část bude dále obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla.

Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění potřebných průzkumných prací, budou-li nezbytné pro vypracování projektové dokumentace.

Dále jsou součástí plnění veškeré posudky, studie a měření (např. statické posouzení stávajícího objektu, hluková studie, energetický štítek budovy atd.), budou-li nezbytné pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

3.   Podklady pro zpracování nabídky

Podklady pro zpracování nabídky jsou:

–     Projektový záměr
–     Studie proveditelnosti

4.   Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy.

5.   Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky je stanovena do: 19. května 2015 15 hod.

Místem pro podání nabídky je: Domov na rozcestí Svitavy, T.G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy – kancelář účetní.

Způsob podání nabídky: osobní doručení či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na výše uvedené místo pro podání nabídky.

Nabídka uchazeče musí být podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Zpracování projektové dokumentace na stavbu Transformace DNR Svitavy, nápisem: NEOTEVÍRAT!“ a obchodním jménem a adresou uchazeče.

Obálka bude zapečetěna proti neoprávněné manipulaci!

6.   Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí obsahovat zejména identifikační údaje dodavatele, návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče.

Nabídka musí být zpracována v  českém jazyce.

7.   Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

Je stanovena v délce 60 dní.

8.   Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Jsou součástí zadávací dokumentace.

9.   Údaje o hodnotících kritériích

Jako kritérium pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena včetně DPH.

10.   Zadavatel má právo kdykoliv bez udání důvodu zadávací řízení zrušit.

11.   Informace pro uchazeče

Zadání této zakázky probíhá v režimu dle ust. § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; s výjimkou ust. § 6 a přiměřeného použití ust. § 38 se zákon na toto zadání nevztahuje.

 

Ve Svitavách, dne 10.5.2016

Domov na rozcestí Svitavy
PhDr. Jaroslava Filipová
ředitelka