Podpora samostatného bydlení

Domov na rozcestí Svitavy poskytuje terénní sociální službu podpora podporovaného bydlení osobám ve věku od 18 let s lehkým mentálním nebo lehkým kombinovaným postižením a s chronickým duševním onemocněním. I přes vyšší míru samostatnosti je zapotřebí alespoň minimální míra podpory pro zvládání běžných činností.

Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.

Poslání služby
Posláním sociální služby podpora samostatného bydlení je poskytovat dospělým osobám s lehkým mentálním postižením, lehkým kombinovaným postižením a s chronickým duševním onemocněním takovou podporu, aby mohli žít samostatně v pronajatém či vlastním bytě, motivovat je k zodpovědnosti za své chování a rozhodování, podporovat jejich pracovní schopnosti a pracovní uplatňování.

Zásady poskytované služby
1) Zásada zachování lidské důstojnosti (Respektujeme volbu klientů, soukromí a partnerské vztahy. Snažíme se vytvářet podmínky, aby se klienti cítili důstojně, svobodně a bezpečně. S klientem pracujeme jako s rovnocenným partnerem.)
2) Zásada individuálního přístupu ke každému (Podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem klienta.)
3) Zásada aktivního přístupu (Klademe důraz na klientovy schopnosti, motivujeme, snažíme se posílit klientovu samostatnost v běžných podmínkách a využít a podpořit při tom jeho vlastní možnosti. Pracujeme flexibilně a přizpůsobujeme se potřebám klientů.)
4) Zásada podpory samostatnosti (Maximálně podporujeme klienty v samostatnosti a odpovědnosti sami za sebe. Respektujeme volbu klientů včetně podstoupení určité míry rizika.)
5) Zásada podpory sociálního začleňování (Využívání běžných služeb veřejnosti, podpora přirozených vztahů v podmínkách běžné společnosti a v rámci přirozené vztahové sítě.)
6) zásada odbornosti (Týmová práce, vzdělávání pracovníků, důraz na kvalitu práce a diskrétnost. Řídíme se zákony, vyhlášky, společenskými a morálními normami.)
Služby jsou poskytovány v zájmu klientů, v náležité kvalitě a s důrazem na dodržování a respektování jejich práv

Cíl služby
Klient má takové dovednosti a schopnosti, které mu umožní bydlet, smysluplně trávit pracovní i volný čas a využívat všechny potřebné služby v regionu.

Nabídka služeb a péče

  • pomoc při zajištění chodu domácnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně – terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • základní sociální poradenství.

Domov na rozcestí dále zajišťuje na základě potřebnosti klientů tyto fakultativní služby:

  • přeprava klienta služebním autem DNR, za účelem vyřízení záležitostí, které si klient/ka nezvládne zajistit jinak např. stěhování, zajištění léků, oprava na bytě aj.

Úhrada služeb

Výše úhrady za úkony péče
Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí Kč 100,-/hod
Podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti Kč 100,-/hod
Pomoc při údržbě domácích spotřebičů Kč 100,-/hod
Pomoc se zajištěním stravy Kč 100,-/hod
Pomoc při zajištění velkého úklidu (sezonní úklid, úklid po malování) Kč 100,-/hod
Hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami Kč 100,-/hod
Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností Kč 100,-/hod
Obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou  a pomoc a podpora při dalších aktivitách Kč 100,-/hod
Podpora v oblasti partnerských vztahů Kč 100,-/hod
Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu Kč 100,-/hod
Doprovod (škola, lékař, zam., zájmové aktivity, instituce a doprovod zpět) Kč 100,-/hod
Zařazení do běžného spol.prostředí,využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů/ Kč 100,-/hod
Sociálně terapeutické činnosti Kč 100,-/hod
Komunikace vedoucí k uplatňování práv  a oprávněných zájmů Kč 100,-/hod
Vyřizování běžných záležitostí Kč 100,-/hod

 

Klienti se podílí na úhradě nákladů spojených s pobytem ve službě podpora samostatného bydlení.

Výše úhrady je stanovena v souladu Nájemní smlouvou uzavřenou mezi Domovem na rozcestí Svitavy a klientem nebo jeho opatrovníkem.