Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání
Posláním služby DOZP je poskytovat dospělým osobám s mentálním či kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním (schizofrenního okruhu) takovou podporu a pomoc, která vychází z jejich individuálních potřeb a vytvářet důstojné životní podmínky klientů tak, aby byly srovnatelné s běžným způsobem života jejich vrstevníků.

Cílové skupiny
Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením osobám od 16 let s mentálním, kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním.

Sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením se poskytuje přednostně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, v případě volné kapacity se poskytuje rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.

Kapacita služby – 51

Zásady poskytované služby
1) Zásada zachování lidské důstojnosti (Respektujeme a podporujeme volbu klientů, soukromí a partnerské vztahy. Snažíme se vytvářet podmínky, aby se klienti cítili důstojně, svobodně a bezpečně. S klientem pracujeme jako s rovnocenným partnerem.)
2) Zásada individuálního přístup ke každému, respektování práv a potřeb (Podpora
a pomoc je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem klienta s ohledem na ostatní spolubydlící.)
3) Zásada aktivního přístupu (Klademe důraz na klientovy schopnosti, motivujeme, snažíme se posílit nebo udržet klientovu samostatnost v běžných podmínkách a využít
a podpořit při tom jeho vlastní možnosti. Pracujeme pružně v nepřetržitém provozu
a přizpůsobujeme se potřebám klientů.)
4) Zásada podpory a pomoci v samostatnosti (Maximálně podporujeme a pomáháme klientům v samostatnosti a odpovědnosti sami za sebe. Respektujeme volbu klientů včetně podstoupení určité míry rizika.)
5) Zásada podpory a pomoci při sociálním začleňování (Využívání běžných služeb veřejnosti, podpora přirozených vztahů v podmínkách běžné společnosti.)
6) Zásada odbornosti (Službu poskytuje tým vzdělaných a vyškolených pracovníků, klademe důraz na kvalitu práce a diskrétnost. Řídíme se zákony, vyhláškami, společenskými a morálními normami.)
Služby jsou poskytovány v zájmu klientů, v náležité kvalitě a s důrazem na dodržování
a respektování práv klientů Domova na rozcestí Svitavy.

Cíle služby
• Klienti zvládají dle svých schopností sebeobsluhu a péči o svoji osobu, rozvíjí nebo udržují získané pracovní a sociální návyky, využívají nabídku aktivizačních a volnočasových aktivit
• Klienti zvládají užívání veřejně dostupných služeb
• Klienti navazují a udržují mezilidské a přátelské vztahy, udržují kontrakt s rodinou a příbuznými
• Klienti znají možné důsledky svého vlastního jednání a chování, přiměřeného rizika
• Klienti jsou zapojeni do chodu služby
• Klienti uplatňují svoji vůli, rozhodují se o způsobu a stylu vlastního života
• Služba vytváří klientům pocit bezpečí, jistoty a zázemí
• Spokojení a motivovaní zaměstnanci, odborně vzdělaní pro cílovou skupinu

Nabídka služeb a péče
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• základní sociální poradenství
• ošetřovatelskou a rehabilitační péči

Organizace dále zajišťuje na základě zájmu klientů tyto fakultativní služby:
– doprava služebním autem k lékaři – specialistovi mimo město Svitavy
– nákup věcí, které neslouží k zajištění základních životních potřeb
– k rodině, výlet apod.
– stěhování
– doprava domovním autem na zájmové aktivity – výlety, vyřízení soukromých záležitostí aj.

 

Ceník fakultativních činností

 

Úhrada služeb

Klienti se podílí na úhradě nákladů spojených s pobytem v Domově. Výše úhrady je stanovena v souladu se Smlouvou uzavřenou mezi Domovem na rozcestí Svitavy a klientem nebo jeho opatrovníkem.

Úhrada za stravu

Racionální strava (příp. šetřící strava) 200,-Kč/den z toho:
snídaně 12 Kč
svačina 7 Kč
oběd 84 Kč
svačina 8 Kč
večeře 19 Kč
stravovací jednotka 130 Kč
provozní náklady 70 Kč
Diabetická strava (příp. šetřící strava) 210,-Kč/den z toho:
snídaně 12 Kč
svačina 7 Kč
oběd 84 Kč
svačina 8 Kč
večeře 19 Kč
2. večeře 10 Kč
stravovací jednotka 140 Kč
provozní náklady 70 Kč

Úhrada za péči

příspěvek na péči podle stupně závislosti od 1. 7. 2024 výše příspěvku změněna na:

Úhrada za péči pro osoby do 18 let
I. stupeň závislosti Kč  3.300,-/měsíc
II. stupeň závislosti Kč  7.400,-/měsíc
III. stupeň závislosti Kč 16.100,-/měsíc
IV. stupeň závislosti Kč 23.000,-/měsíc

 

Úhrada za péči pro osoby nad 18 let
I. stupeň závislosti Kč     880,-/měsíc
II. stupeň závislosti Kč  4.900,-/měsíc
III. stupeň závislosti Kč 14.800,-/měsíc
IV. stupeň závislosti Kč 23.000,-/měsíc

Úhrada za ubytování

Úhrada za ubytování je stanovena na 260 Kč/den.