Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání
Posláním služby DOZP je poskytovat dospělým osobám s mentálním či kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním (schizofrenního okruhu) takovou podporu a pomoc, která vychází z jejich individuálních potřeb a vytvářet důstojné životní podmínky klientů tak, aby byly srovnatelné s běžným způsobem života jejich vrstevníků.

Cílové skupiny
Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením osobám od 18 let s mentálním, kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním.

Kapacita služby – 50

Zásady poskytované služby
1) Zásada zachování lidské důstojnosti (Respektujeme a podporujeme volbu klientů, soukromí a partnerské vztahy. Snažíme se vytvářet podmínky, aby se klienti cítili důstojně, svobodně a bezpečně. S klientem pracujeme jako s rovnocenným partnerem.)
2) Zásada individuálního přístup ke každému, respektování práv a potřeb (Podpora
a pomoc je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem klienta s ohledem na ostatní spolubydlící.)
3) Zásada aktivního přístupu (Klademe důraz na klientovy schopnosti, motivujeme, snažíme se posílit nebo udržet klientovu samostatnost v běžných podmínkách a využít
a podpořit při tom jeho vlastní možnosti. Pracujeme pružně v nepřetržitém provozu
a přizpůsobujeme se potřebám klientů.)
4) Zásada podpory a pomoci v samostatnosti (Maximálně podporujeme a pomáháme klientům v samostatnosti a odpovědnosti sami za sebe. Respektujeme volbu klientů včetně podstoupení určité míry rizika.)
5) Zásada podpory a pomoci při sociálním začleňování (Využívání běžných služeb veřejnosti, podpora přirozených vztahů v podmínkách běžné společnosti.)
6) Zásada odbornosti (Službu poskytuje tým vzdělaných a vyškolených pracovníků, klademe důraz na kvalitu práce a diskrétnost. Řídíme se zákony, vyhláškami, společenskými a morálními normami.)
Služby jsou poskytovány v zájmu klientů, v náležité kvalitě a s důrazem na dodržování
a respektování práv klientů Domova na rozcestí Svitavy.

Cíle služby
• Klienti zvládají dle svých schopností sebeobsluhu a péči o svoji osobu, rozvíjí nebo udržují získané pracovní a sociální návyky, využívají nabídku aktivizačních a volnočasových aktivit
• Klienti zvládají užívání veřejně dostupných služeb
• Klienti navazují a udržují mezilidské a přátelské vztahy, udržují kontrakt s rodinou a příbuznými
• Klienti znají možné důsledky svého vlastního jednání a chování, přiměřeného rizika
• Klienti jsou zapojeni do chodu služby
• Klienti uplatňují svoji vůli, rozhodují se o způsobu a stylu vlastního života
• Služba vytváří klientům pocit bezpečí, jistoty a zázemí
• Spokojení a motivovaní zaměstnanci, odborně vzdělaní pro cílovou skupinu

Nabídka služeb a péče
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• základní sociální poradenství
• ošetřovatelskou a rehabilitační péči

Organizace dále zajišťuje na základě zájmu klientů tyto fakultativní služby:
– doprava služebním autem k lékaři – specialistovi
– nákup věcí, které neslouží k zajištění základních životních potřeb
– k rodině, výlet apod.
– stěhování
– doprava domovním autem na zájmové aktivity – výlety, vyřízení soukromých záležitostí aj.

Úhrada služeb

Klienti se podílí na úhradě nákladů spojených s pobytem v Domově. Výše úhrady je stanovena v souladu se Smlouvou uzavřenou mezi Domovem na rozcestí Svitavy a klientem nebo jeho opatrovníkem.

Úhrada za stravu

Racionální strava (příp. šetřící strava) 180,-Kč/den z toho:
snídaně 12 Kč
svačina 7 Kč
oběd 69 Kč
svačina 8 Kč
večeře 14 Kč
stravovací jednotka 110 Kč
provozní náklady 70 Kč
Diabetická strava (příp. šetřící strava) 190,-Kč/den z toho:
snídaně 12 Kč
svačina 7 Kč
oběd 69 Kč
svačina 8 Kč
večeře 14 Kč
2. večeře 7 Kč
stravovací jednotka 120 Kč
provozní náklady 70 Kč

Úhrada za péči

příspěvek na péči podle stupně závislosti od 1.1. 2022 výše příspěvku změněna na:

Úhrada za péči
I. stupeň závislosti Kč     880,-/měsíc
II. stupeň závislosti Kč  4.400,-/měsíc
III. stupeň závislosti Kč 12.800,-/měsíc
IV. stupeň závislosti Kč 19.200,-/měsíc

Úhrada za ubytování

Úhrada za ubytování je stanovena na 250 Kč/den.