Chráněné bydlení

Posláním služby chráněného bydlení Domova na rozcestí Svitavy je poskytovat dospělým lidem s mentálním, kombinovaným postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním (schizofrenního okruhu) individuální podporu, kterou potřebují k tomu, aby mohli žít v běžných bytech způsobem života srovnatelným se životem svých vrstevníků.

Cílové skupiny
Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení osobám od 18 let s mentálním, kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním.

Sociální služba chráněné bydlení se poskytuje přednostně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, v případě volné kapacity se poskytuje rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.


Kapacita služby
– 42

 

Zásady poskytovaných služeb

 1. zásada zachování lidské důstojnosti (Respektujeme volbu klientů, soukromí a partnerské vztahy. Snažíme se vytvářet podmínky, aby se klienti cítili důstojně, svobodně a bezpečně. S klientem pracujeme jako s rovnocenným partnerem.)
 2. zásada individuálního přístup ke každému, respektování práv a potřeb (Podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem klienta s ohledem na ostatní spolubydlící.)
 3. zásada aktivního přístupu (Klademe důraz na klientovy schopnosti, motivujeme, snažíme se posílit klientovu samostatnost v běžných podmínkách a využít a podpořit při tom jeho vlastní možnosti. Pracujeme flexibilně a přizpůsobujeme se potřebám klientů.)
 4. zásada podpory v samostatnosti (Maximálně podporujeme klienty v samostatnosti a odpovědnosti sami za sebe. Respektujeme volbu klientů včetně podstoupení určité míry rizika.)
 5. zásada podpory v sociálním začleňování (Využívání běžných služeb veřejnosti, podpora přirozených vztahů v podmínkách běžné společnosti a v rámci přirozené vztahové sítě.)
 6. zásada odbornosti (Službu poskytuje tým vzdělaných a vyškolených pracovníků, klademe důraz na kvalitu práce a diskrétnost. Řídíme se zákony, vyhlášky, společenskými a morálními normami.)

Služby jsou poskytovány v zájmu klientů, v náležité kvalitě a s důrazem na dodržování a respektování práv klientů Domova na rozcestí Svitavy.

Cíle služby

 • klienti žijí a bydlí v domech a bytech, v přirozeném prostředí ve městě
 • zvládají dle svých schopností sebeobsluhu a péči o svoji domácnost
 • mají upevněné pracovní návyky, chodí do zaměstnání
 • zcela běžně využívají veřejné služby ve městě, udržují kontakty s rodinou a přáteli
 • znají důsledky svého jednání a chování, přiměřené riziko, uplatňují svoji vůli, rozhodují o způsobu a stylu svého života
 • jsou zapojeni do chodu služby
 • spokojení a motivovaní zaměstnanci, odborně vzdělaní pro cílovou skupinu,

Nabídka služeb a péče

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • základní sociální poradenství
 • pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • ošetřovatelskou a rehabilitační péči.

Organizace dále zajišťuje na základě zájmu klientů tyto fakultativní služby:

– doprava služebním autem k lékaři – specialistovi mimo město Svitavy
– nákup věcí, které neslouží k zajištění základních životních potřeb
– k rodině, výlet apod.
– stěhování
– doprava domovním autem na zájmové aktivity – výlety, vyřízení soukromých záležitostí aj.

Ceník fakultativních činností

Klienti služby chráněné bydlení si zajišťují stravu sami s podporou personálu. Úhradu za stravu hradí z vlastních prostředků.

Úhrady za úkony péče

Výše úhrady za úkony péče
Běžný úklid a údržba domácnosti Kč 135,-/hod
Údržba domácích spotřebičů Kč 135,-/hod
Hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami Kč 135,-/hod
Obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím Kč 135,-/hod
Pomoc při osobní hygien a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Kč 135,-/hod
Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností Kč 135,-/hod
Zjištění podmínek pro přiměřené vzdělávání Kč 135,-/hod
Podpora v oblasti partnerských vztahů Kč 135,-/hod
Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu Kč 135,-/hod
Sociálně terapeutické činnosti Kč 135,-/hod
Doprovod (škola,lékař,zaměstnání, zájmové aktivity,instituce a doprovod zpět) Kč 135,-/hod
Využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů Kč 135,-/hod
Kontakt s rodinou, sociální začleňování Kč 135,-/hod
Komunikace vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů Kč 135,-/hod
Vyřizování běžných záležitostí Kč 135,-/hod

 

Výše úhrady za poskytovanou péči je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů ve výši 135,- Kč za hodinu. Pracovníci CHB vedou denně přesnou evidenci výkonů v programu Cygnus 2 (záznamy realizace péče). Klientům je tak vyúčtován spotřebovaný čas poskytnuté péče.

Úhrady za ubytování

Cena za ubytování je 290 Kč za den.