Etický kodex

Etický kodex zaměstnanců Domova na rozcestí Svitavy

Pracovníci Domova na rozcestí poskytují klientům služby sociální péče s vědomím, že člověk se zdravotním  postižením má stejná práva a svobody jako ostatní lidské bytosti.

Veškerá činnost všech zaměstnanců je založena na hodnotách demokracie a lidských práv. Zaměstnanci respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení bez ohledu na to, jak se podílí na životě v Domově či ve společnosti.

Zaměstnanci respektují právo každého jedince na seberealizaci tak, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva u druhých osob.

Zaměstnanci pomáhají klientům svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich celkovém osobnostním rozvoji a při řešení konfliktů a jejich následků. Zaměstnanci v Domově upřednostňují  profesionální odpovědnost před svými soukromými zájmy.

Pravidla etického chování zaměstnanců Domova na rozcestí Svitavy

ve vztahu ke klientovi služeb

 • Pracovník vede uživatele k vědomí odpovědnosti sám za sebe
 • Jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva všech klientů služeb bez rozdílu
 • Pomáhá stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům služeb
 • Chrání a prosazuje právo klientů na soukromí, důvěrnost sdělení
 • Data a informace vyžaduje s ohledem na potřebnost pro zajištění služby
 • Chrání klienty před ponižováním, zneužíváním či jakýmkoliv vykořisťováním
 • Usiluje o maximální využití klientových schopností a dovedností, podporuje ho v rozvoji
 • Odpovídá za bezpečnost a ochranu klientů, vystavuje je přiměřenému riziku, na které  má klient vzhledem k rozvoji svých dovedností právo
 • Snaží se o maximální zapojení klientů do procesu rozhodování o vlastní osobě a o řešení vlastních problémů

ve vztahu k zaměstnavateli

 • Odpovědně plní své povinnosti vyplývající z pracovně právního vztahu k zaměstnavateli
 • Při jednání se svým zaměstnavatelem vystupuje jako partner, nicméně ve vzájemném respektu
 • V Domově se snaží ovlivňovat pracovní postupy a jejich praktické naplňování s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb

ve vztahu ke svým kolegům

 • Respektuje znalosti, zkušenost a dovednosti svých kolegů a ostatních pracovníků
 • Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi
 • Zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb
 • Respektuje rozdíly v názorech, kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem

ve vztahu ke svému povolání a odbornosti

 • Dbá na udržování a zvyšování prestiže svého povolání
 • Snaží se o zvyšování odborné úrovně své práce
 • Snaží se o uplatňování a zavádění nových přístupů a metod práce do praxe
 • Je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání

Respekt a úcta ke klientovi

Je vyjádřena mimo jiné nasloucháním, vyslechnutím názorů, přání a potřeb klienta. K tomu využívá pracovník v případě potřeby alternativní komunikaci, nepoužívá sugestivních otázek, sleduje nonverbální komunikaci

Tolerance

Pracovník respektuje názory a přání klienta, bere je vážně. Je ochoten o nich diskutovat. Snaží se, aby se klient maximálně rozhodoval samostatně, toleruje individuální odlišnosti, potřeby a proměnlivost činností.

Důvěra

Zaměstnanci důvěřují klientovým schopnostem, jejich vyjádření. Ponechává klientovi právo na přiměřené riziko, zabezpečí všechny situace, nepředvídané okolnosti, které jsou pro klienta ohrožující, zároveň vytváří takové situace, kterým se klient může postavit. Informuje klienta o možných důsledcích jeho rozhodnutí, nabízí různá řešení.