Veřejná zakázka č. 06/2012

DOMOV NA ROZCESTÍ SVITAVY, T.G.MASARYKA 9/33, 568 02 SVITAVY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

pod názvem:
OPRAVA PŘÍZEMNÍCH PROSTOR BUDOVY V AREÁLU DNR Svitavy pro aktivizaci klientů – pracovny se sociálním zařízením.
Č. 06/2012

ZADAVATEL: Domov na rozcestí Svitavy, T.G.Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy
1. PREAMBULE
Touto písemnou výzvou vyzývá zadavatel zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku na stavební práce, která je podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona veřejnou zakázkou malého rozsahu. Uvedená veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona zadávána postupem mimo režim zákona za podmínek dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Uvedená veřejná zakázka je zadávána za podmínek stanovených v této Výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace (dále jen výzva) a v zadávací dokumentaci. Zadání zakázky se řídí Směrnicí DNR č. H 03/2011 o zadávání zakázek v DNR Svitavy platném znění.

 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:    DOMOV NA ROZCESTÍ SVITAVY
Sídlo:                     T.G. Masaryka 9/33
Zastoupené:            PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka
IČ:                        70157286
DIČ:                      CZ 70157286
Tel:                      468 008 104
e-mail                   jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz
Kontaktní osoba:     Jaroslava Filipová, ředitelka
Telefon:                468 008 104, 731 615 280
E-mail:            jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Kontaktní osoba:    Ing. Lubomír Bačovský
Telefon:        603 447 697
E-mail:            lubomír.bacovsky@seznam.cz

Kontaktní osoby jsou pověřeny administrací výběrového řízení. Kontaktní osoby jsou dále oprávněny poskytovat dodavatelům informace a dokumenty, vztahující se k veřejné zakázce, a poskytovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

3. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky:     veřejná zakázka na stavební práce
Předmět veřejné zakázky:     Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro výběr dodavatele, kterou zpracoval Ing. Lubomír Bačovský, Antonína Slavíčka 23, 568 02 Svitavy, pod názvem „Oprava přízemních prostor budovy v areálu DNR Svitavy pro aktivizaci klientů“,  číslo zakázky 06/2012 (dále jen projektová dokumentace).

4. FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zakázka je financována výhradně z rozpočtu NR Svitavy.

5. LHŮTY A MÍSTO PRO PROVEDENÍ STAVBY
5.1. Termíny plnění
Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky, vztahující se ke lhůtě plnění:
Předpokládaný termín zahájení stavby  12.11.2012
Požadovaný limitní termín dokončení stavby nejpozději do 21.12.2012
5.2. Předpokládaný termín zahájení stavby
Předpokládaný termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vítězným uchazečem.
5.3. Termín ukončení stavby
Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení stavby je dnem, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi zadavatelem a vítězným uchazečem. Tento termín je stanoven jako limitní termín. Nabídka uchazeče může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před stanoveným termínem nebo právě ve stanoveném termínu, ale nikoliv po stanoveném termínu.
5.4. Podmínky pro změnu termínů plnění
Pokud z důvodu na straně zadavatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací, má dodavatel právo požadovat po zadavateli posunutí termínu dokončení díla o stejný počet dnů, o který mu zadavatel umožnil zahájit stavební práce později.
5.5. Místo plnění
Místem plnění je k.ú. Svitavy.

5.6. Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je uchazeč svoji nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Uchazečům umístěným na prvních třech místech končí zadávací lhůta dnem podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů.

6. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
6.1. Obsah zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Zadávací dokumentace je nedílnou součástí této výzvy.
6.2. Poskytování zadávací dokumentace
Pro vyzvané uchazeče je zadávací dokumentace přílohou výzvy.

6.3. Úhrada nákladů na pořízení zadávací dokumentace
Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů na reprodukci zadávací dokumentace.

7. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY
7.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 7.11.2012 ve 14 hod
7.2. Místo pro podávání nabídek
Nabídky lze podat osobně, doporučenou poštou, či kurýrní službou. Nabídky podávané osobně, či prostřednictvím kurýrní služby lze podat přímo na adrese Domov na rozcestí Svitavy, T.G.Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy, každý pracovní den lhůty v době od 7 do 15 hod.
Adresa pro zasílání nabídek doporučenou poštou, je následující:
Domov na rozcestí Svitavy, T.G.Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy
V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím pošty či kurýrní službou se za okamžik doručení považuje fyzické převzetí nabídky pověřeným pracovníkem DNR Svitavy.
7.3. Požadavky pro podávání nabídek
Nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením a opatřené firemním razítkem. Obálky musí být označeny nápisem
„ NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ  Zřízení pracoven se sociálním zařízením DNR Svitavy“
Otevírání obálek se uskuteční dne 7.11.2012 v 15 hod  v kanceláři ředitelky na výše uvedené adrese.
Nabídka musí být zpracována a podána v jazyce českém.

8.    POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

8.1. Kvalifikace – rozsah požadavků
Uchazeč je povinen prokázat splnění pro tuto zakázku stanovených kvalifikačních předpokladů  a  ve  své  nabídce toto splnění doložit způsobem uvedeným níže. Zadavatel v rámci této zakázky požaduje splnění:

a)    základních kvalifikačních předpokladů
b)    profesních kvalifikačních předpokladů

8.2. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a)    vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,
b)    který není v likvidaci,
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z něhož musí být zřejmé, že dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady dle bodu a) a b).  Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, předloží dodavatel v originále.

8.3. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží
a)    výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b)    doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Za dostatečné prokázání splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle písm. b) považuje zadavatel předložení živnostenského oprávnění na předmět podnikání  „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.
Doklady, prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, předloží dodavatel v originále nebo v  kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
9. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH
9.1. Základní hodnotící kritérium a dílčí hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Dílčí hodnotící kriteria :
1) výše nabídkové ceny bez DPH         – váha 90%
2) délka záruční doby v měsících         – váha 10%
Výše nabídkové ceny bez DPH
Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nejnižší nabídková cena bez DPH.
Délka záruční doby v měsících
Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nejdelší záruční doba v měsících. Zadavatel stanovuje minimální délku záruční doby v měsících na 48 měsíců a maximální délku na 72 měsíců. V případě, že uchazeč nabídne zadavateli v kritériu č. 2 menší než minimální hodnotu stanovenou zadavatelem, nebo vyšší než maximální hodnotu stanovenou zadavatelem, bude nabídka uchazeče vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek. Zadavatel požaduje na dílo a na veškeré jeho části, součásti a příslušenství jednu záruční dobu. V případě, že v daném kritériu nabídne uchazeč více záručních dob, bude hodnocena pouze nejkratší nabídnutá záruční doba.

9.2. Způsob hodnocení nabídek
U dílčího kritéria č. 1 – Výše nabídkové ceny bez DPH – budou nabídky hodnoceny podle vzorce:

Hodnota nejvhodnější nabídky
100 * —————————————     * 0,90 = výsledný počet bodů v kritériu
Hodnota nabídky

U dílčího kritéria č. 2 – Délka záruční doby v měsících – budou nabídky hodnoceny podle vzorce:

Hodnota nabídky
100 * —————————————     * 0,10 = výsledný počet bodů v kritériu
Hodnota nejvhodnější nabídky

Body, získané v jednotlivých dílčích kritériích, budou zaokrouhleny na 2 desetinná místa (hodnota 5 bude zaokrouhlena nahoru).
Součet bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu nabídková cena. Pokud i v tomto případě budou bodové hodnoty dvou či více nabídek shodné, rozhodne o pořadí nabídek los za účasti těch uchazečů, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty.

10. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE
Ostatní podmínky, týkající se zadání a následné realizace veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v zadávací dokumentaci.

11. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy.

Ve Svitavách dne 26.10.2012
PhDr.Jaroslava Filipová, ředitelka DNR Svitavy