Veřejná zakázka č. 08/2012

DOMOV NA ROZCESTÍ SVITAVY
T.G.MASARYKA 9/33, 568 02 SVITAVY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),
pod názvem:

Nákup elektrických pečovatelských lůžek.  

Č. 08/2012

ZADAVATEL: Domov na rozcestí Svitavy, T.G.Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

1. PREAMBULE
Touto písemnou výzvou vyzývá zadavatel zájemce k podání nabídky pro veřejnou zakázku na dodávku zboží, která je podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona veřejnou zakázkou malého rozsahu.  Uvedená veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona zadávána postupem mimo režim zákona za podmínek dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Uvedená veřejná zakázka je zadávána za podmínek stanovených v této Výzvě k podání nabídky (dále jen výzva). Zadání zakázky se řídí Směrnicí DNR č. H 03/2011 o zadávání zakázek v DNR Svitavy platném znění.

 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:    DOMOV NA ROZCESTÍ SVITAVY
Sídlo:                     T.G. Masaryka 9/33
Zastoupené:           PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka
IČ:                        70157286
DIČ:                      CZ 70157286
Tel:                      468 008 104
e-mail                   jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz
Kontaktní osoba:     Jaroslava Filipová, ředitelka
Telefon:                468 008 104, 731 615 280

E-mail:                  jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz
Kontaktní osoba:    Leona Studená

Telefon:               468 008 105

E-mail:                 vedoucizu@dnrsvitavy.cz

Kontaktní osoby jsou pověřeny administrací výběrového řízení. Kontaktní osoby jsou dále oprávněny poskytovat dodavatelům informace  vztahující se k veřejné zakázce.

3. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky:     veřejná zakázka na dodávky zboží
Předmět veřejné zakázky:     Předmětem veřejné zakázky je pořízení  4 ks. elektrických pečovatelských lůžek.

4. FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zakázka je financována výhradně z rozpočtu NR Svitavy.

5. SPECIFIKACE ZAKÁZKY
Elektrické pečovatelské lůžko:
– elektrické ovládání
– čtyřdílná ložná plocha z kovových lamel
– materiál – buk
– integrované zábrany
– čelo – plné, lamino + ABS hrany
– rozměr ložné plochy  90 x 200 cm
– vnější rozměr lůžka  103 x 206 cm
– zdvih ložné plochy 41 – 81 cm
– nosnost 170 kg
– hmotnost  120 kg
– matrace rámová –  rozměr 90 x 200 cm, potah bravo bílé

6. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY
6.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.11.2012  v 13 hod.
6.2. Místo pro podávání nabídek
Nabídky lze podat osobně, doporučenou poštou, či kurýrní službou. Nabídky podávané osobně, či prostřednictvím kurýrní služby lze podat přímo na adrese Domov na rozcestí Svitavy, T.G.Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy, každý pracovní den lhůty v době od 7 do 15 hod.
Adresa pro zasílání nabídek doporučenou poštou, je následující:
Domov na rozcestí Svitavy, T.G.Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy
V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím pošty či kurýrní službou se za okamžik doručení považuje fyzické převzetí nabídky pověřeným pracovníkem DNR Svitavy.

6.3. Požadavky pro podávání nabídek
Nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením a opatřené firemním razítkem. Obálky musí být označeny nápisem
„ NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ  Nákup elektrických pečovatelských lůžek“

Otevírání obálek se uskuteční dne 30.11.2012 v 13,30 hod  v kanceláři ředitelky na výše uvedené adrese.

Nabídka musí být zpracována a podána v jazyce českém.

7. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH

7.1. Základní hodnotící kritérium.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

7.2 Termín dodání
Limitní termín dodání zboží včetně fakturace je do 31.12.2012
8. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy.

Ve Svitavách dne  21.11.2012
PhDr.Jaroslava Filipová, ředitelka DNR Svitavy