Veřejná zakázka č. 1/2016

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle § 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

pod názvem:

SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA

do budovy na ul. Purkyňova č. 252, Svitavy.

č.j. 01/2016

ZADAVATEL: Domov na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

1. PREAMBULE

Touto písemnou výzvou vyzývá zadavatel zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku na dodávku zboží, která je podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona veřejnou zakázkou malého rozsahu. Uvedená veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona zadávána postupem mimo režim zákona za podmínek dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Uvedená veřejná zakázka je zadávána za podmínek stanovených v této Výzvě k podání nabídky. Zadání zakázky se řídí Směrnicí Domova na rozcestí Svitavy č. H 03/2011 – postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy v aktuálním znění.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:      Domov na rozcestí Svitavy

Sídlo:                          T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Zastoupené:                PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka

IČ:                               70157286

DIČ:                            CZ70157286

Tel:                              468 008 104,

e-mail                          jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Kontaktní osoby:        Jaroslava Filipová

Telefon:                      731 615280

E-mail:                         jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Kontaktní osoba je pověřena administrací výběrového řízení. Kontaktní osoba je dále oprávněna poskytovat dodavatelům informace, vztahující se k veřejné zakázce.

3. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky:           veřejná zakázka na dodávku zboží

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodání šikmé schodišťové plošiny do budovy na adrese Svitavy, Purkyňova 252. Plošina bude sloužit k dopravě imobilních klientů Domova na rozcestí Svitavy do 1. NP budovy.

Specifikace:

–       délka dráhy – cca 8 – 9 m
–       1 x zatáčka 180 st. v dolní zastávce, 1 x zatáčka 180 st. na mezipodestě
–       umístění dráhy – na levé straně schodiště při pohledu zdola nahoru
–       uchycení na sloupky připevněné do schodů
–       dráha před stávající zábradlí
–       povrchová úprava dle našeho výběru
–       rozměry podlahy plošiny – max. možné v daných prostorových podmínkách, cca 900 x 750 mm
–       2 zastávky, dálkové ovladače v zastávkách
–       nájezdy – levý, pravý
–       zábrany – levá, pravá
–       automatické sklápění podlahy, zábran a nájezdů
–       nosnost plošiny 250 kg

Po dohodě je možná prohlídka místa plnění dodávky.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zahájení plnění:                     7. 9.2016

Ukončení plnění:                    31. 10.2016

Místo plnění:                          Svitavy, Purkyňova 252

Místo předání a převzetí:       po dohodě, nejpozději 31. 10.2016

5. LHŮTA, Místo A POŽADAVKY PRO PODÁNÍ NABÍDkY

Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 9.2016 ve 12 hod.

Nabídky lze podat osobně, doporučenou poštou, či kurýrní službou. Nabídky podávané osobně, či prostřednictvím kurýrní služby lze podat přímo na adrese Domov na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy, každý pracovní den lhůty v době od 7 do 15 hod.

Adresa pro zasílání nabídek doporučenou poštou, je následující:

Domov na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím pošty či kurýrní službou se za okamžik doručení považuje fyzické převzetí nabídky pověřeným pracovníkem DNR Svitavy.

Nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením a opatřené firemním razítkem, musí být zpracována a podána v jazyce českém. Obálky musí být označeny nápisem

 „ NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ – 

SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA do budovy na ul. Purkyňova č. 252, Svitavy.

Otevírání obálek bude probíhat dne 5. 9.2016 v 7 hod v kanceláři ředitelky na výše uvedené adrese.

6.   POŽADAVKY NA  ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zájemce stanoví ve své nabídce nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami veřejné zakázky, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena v Kč bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady potřebné k splnění této veřejné zakázky.

Nabídkovou cenu uvede zájemce ve své nabídce v členění:

–       cena bez DPH
–       sazba DPH v %
–       výše DPH v Kč
–       cena včetně DPH

Není-li zájemce registrovaným plátcem DPH, potom DPH nevyčíslí a skutečnost, ze není jejím plátcem, výslovně uvede prohlášením ve své nabídce.

Úhrada za splnění této veřejné zakázky bude provedena bezhotovostním převodem na účet zájemce.

7. KRITERIA HODNOCENÍ NABÍDKY

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kriteria :

1) výše nabídkové ceny bez DPH                   – váha 90%

2) délka záruční doby v měsících                    – váha 10%

Způsob hodnocení nabídek

U dílčího kritéria č. 1 – Výše nabídkové ceny bez DPH – budou nabídky hodnoceny podle vzorce:

Hodnota nejvhodnější nabídky

100 * —————————————     * 0,90 = výsledný počet bodů v kritériu

Hodnota nabídky

U dílčího kritéria č. 2 – Délka záruční doby v měsících – budou nabídky hodnoceny podle vzorce:

Hodnota nabídky

100 * —————————————     * 0,10 = výsledný počet bodů v kritériu

Hodnota nejvhodnější nabídky

Body, získané v jednotlivých dílčích kritériích, budou zaokrouhleny na 2 desetinná místa (hodnota 5 bude zaokrouhlena nahoru).

Součet bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu nabídková cena. Pokud i v tomto případě budou bodové hodnoty dvou či více nabídek shodné, rozhodne o pořadí nabídek los za účasti těch uchazečů, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE

Zájemce je povinen v nabídce předložit technický popis navrhovaného řešení včetně orientačních výkresů a doložit prostou kopii oprávnění k podnikání v oboru.

12. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy.

 

Ve Svitavách dne 17. 8.2016

 

PhDr.Jaroslava Filipová, ředitelka