Veřejná zakázka č. 1/2017

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na

Nové serverové řešení v DNR Svitavy.

č. 01/2017

ZADAVATEL: Domov na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

1. PREAMBULE

Touto písemnou výzvou vyzývá zadavatel zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na nové serverové řešení v DNR Svitavy. Zadávání zakázky se řídí směrnicí Domova na rozcestí Svitavy č. H 03/2011 – postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy v aktuálním znění.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:      Domov na rozcestí Svitavy

Sídlo:                          T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Zastoupené:                PhDr.Jaroslava Filipová, ředitelka

IČ:                               70157286

DIČ:                            CZ70157286

Tel:                              468 008 104,

e-mail                          jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Kontaktní osoby:        Jolana Zerzánová                  Jaroslava Filipová

Telefon:                      468 008 106                           731 615280

E-mail:                         učetní@dnrsvitavy.cz             jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Kontaktní osoby jsou pověřeny administrací výběrového řízení. Kontaktní osoby jsou dále oprávněny poskytovat dodavatelům informace a dokumenty, vztahující se k veřejné zakázce, a poskytovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

3. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky:         veřejná zakázka na dodávky

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je nové servrové řešení v DNR Svitavy.

Specifikace:

Minimální hardwarová specifikace serveru: 

– 1x CPU , 2GHz, 16MB cache, 8 jader
– MB Singl Socket R3, patice LGA 2011, Intel® C612 Chipset, 8 DIMM, max.512GB DDR4 2133MHz
– RAM 64GB
– 4x HDD SAS, kapacita 1,5TB, 2,5″, 10 000otáček, RAID 10
– 2x HDD SSD, 100GB, 2,5″
– Raid controler + BBU
– KVM

Softwarová specifikace:

– 40x uživatelů, Win Server CAL 2016 User
– 8x vzdálený přístup WinRDS CAL 2016 UsrCAL
– 2x Win Svr Std 2016

Další specifikace v ceně:

– Záruka 5 let v místě
– Výměna dílu do druhého dne
– Možnost hlášení poruchy na HOT-LINE 24/7
– Monitoring a vzdálený přístup
– Prvotní instalace serveru a zavedení do systému všech uživatelů i se stanicemi

Cenová specifikace:

– Maximální koncová cena je 370 000,- s DPH

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zahájení plnění: ihned po podepsání smlouvy

Místo plnění: DNR Svitavy.

5. LHŮTA, Místo A POŽADAVKY PRO PODÁNÍ NABÍDkY

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 3.2017 ve 13 hod.

Místo pro podávání nabídek

Nabídky lze podat osobně nebo poštou. Nabídky podávané osobně lze podat přímo na adrese Domov na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy, každý pracovní den lhůty v době od 7 do 15 hod.

Adresa pro zasílání nabídek doporučenou poštou, je následující: Domov na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

V případě osobního doručení nebo prostřednictvím pošty se za okamžik doručení považuje fyzické převzetí nabídky pověřeným pracovníkem DNR Svitavy.

Požadavky pro podávání nabídek

– nabídka musí být zpracována v českém jazyce, čitelná, bez škrtů a přepisů, listy spojené či sešité, zabezpečené před vyjmutím;
– nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou;
– musí být uvedeny všechny identifikační údaje uchazeče;
– nabídka musí obsahovat všechny součásti požadované zadavatelem.

Nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením a opatřené firemním razítkem. Obálky musí být označeny nápisem

„ NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ  – nové serverové řešení.

Otevírání obálek bude probíhat dne 7. března 2017 ve 13,30 hod v kanceláři ředitelky na výše uvedené adrese.

6. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH

Základním hodnotícím kritériem pro zadávání veřejné zakázky je splnění požadavků uvedených ve specifikaci a ekonomická výhodnost zakázky.

7. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy.

 

Ve Svitavách dne 23. 3.2017

 

PhDr.Jaroslava Filipová, ředitelka