Veřejná zakázka č. 1/2018

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

pro veřejnou zakázku č.: 02/2018

pod názvem: Průmyslová bubnová sušička

ZADAVATEL: Domov na rozcestí Svitavy, Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy

1. PREAMBULE

Touto písemnou výzvou vyzývá zadavatel zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku na dodání průmyslové bubnové sušičky, která je podle zákona č. 134/2016 veřejnou zakázkou malého rozsahu. Uvedená veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb. zadávána postupem mimo režim zákona za podmínek dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Uvedená veřejná zakázka je zadávána za podmínek stanovených v této Výzvě k podání nabídky. Zadání zakázky se řídí Směrnicí Domova na rozcestí Svitavy č. H 03/2011 – postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy v aktuálním znění.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:      Domov na rozcestí Svitavy

Sídlo:                          Tkalcovská 3681/1, 568 02 Svitavy

Zastoupené:                PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka

IČ:                               70157286

DIČ:                            CZ70157286

Tel:                              468 008 104

e-mail                          jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Kontaktní osoby :       Hana Winterová

Telefon:                      468 008 107

E-mail:                         referent@dnrsvitavy.cz

Kontaktní osoby jsou pověřeny administrací výběrového řízení. Kontaktní osoby jsou dále oprávněny poskytovat dodavatelům informace a dokumenty, vztahující se k veřejné zakázce, a poskytovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

3. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky: Malého rozsahu

Předmět veřejné zakázky: Průmyslová bubnová sušička

Specifické požadavky:

 1. bubnový sušič s kapacitou min. 16 kg suchého prádla
 2. plynový ohřev max. 25 kW
 3. objem bubnu min. 300 litrů
 4. průměr bubnu min. 750 mm
 5. snadno čistitelný filtr
 6. velký vkládacího otvor pro snadné nakládání a vykládání
 7. max. Æ odvětrávání 200 mm
 8. reverzace bubnu
 9. nerez buben
 10. radiální a axiální proudění vzduchu
 11. max. rozměry 1700x800x1400mm (vxšxh)

Další požadavky:

 • snadná údržba
 • instalace a uvedení do provozu
 • elektronický programátor v českém jazyce

4. FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zakázka je financována z rozpočtu Domova na rozcestí Svitavy.

5. LHŮTY A MÍSTO PROVEDENÍ

5.1. Místo plnění

Místem plnění je Domov na rozcestí, ul. T. G. Masaryka, čp. 2307/33b, 568 02 Svitavy – prádelna Domova na rozcestí.

5.2. Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je uchazeč svoji nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Uchazečům umístěným na prvních třech místech končí zadávací lhůta dnem podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů.

6. LHŮTA, Místo A POŽADAVKY PRO PODÁNÍ NABÍDkY

6.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne    8. 6. 2018 ve 12:00

8.2. Místo pro podávání nabídek

Nabídky lze podat osobně, doporučenou poštou, či kurýrní službou. Nabídky podávané osobně, či prostřednictvím kurýrní služby lze podat přímo na adrese Domov na rozcestí Svitavy, Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy, každý pracovní den lhůty v době od 7 do 15 hodin.

Adresa pro zasílání nabídek doporučenou poštou, je následující:

Domov na rozcestí Svitavy, Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy

V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím pošty či kurýrní službou se za okamžik doručení považuje fyzické převzetí nabídky pověřeným pracovníkem DNR Svitavy.

6.3. Požadavky pro podávání nabídek

Nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením a opatřené firemním razítkem. Obálky musí být označeny nápisem

„ NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ  – PRŮMYSLOVÁ BUBNOVÁ SUŠIČKA“

Otevírání obálek bude probíhat dne 11. 6. 2018 v 7,30 hod v kanceláři ředitelky na výše uvedené adrese.

Nabídka musí být zpracována a podána v jazyce českém.

7. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH

7.1. Základní hodnotící kritérium a dílčí hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky – cena včetně DPH.

Dílčí hodnotící kritérium –  splnění výše specifikovaných požadavků

8. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy.

Ve Svitavách dne 10. 5. 2018

 

PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka