Veřejná zakázka č. 2/2016

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle § 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

pod názvem:

Nákup osobního automobilu.

č.j. 02/2016

ZADAVATEL: Domov na rozcestí Svitavy, T.G.Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

1. PREAMBULE

Touto písemnou výzvou vyzývá zadavatel zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku na dodávku, která je podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona veřejnou zakázkou malého rozsahu. Uvedená veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona zadávána postupem mimo režim zákona za podmínek dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Uvedená veřejná zakázka je zadávána za podmínek stanovených v této Výzvě k podání nabídky. Zadání zakázky se řídí Směrnicí Domova na rozcestí Svitavy č. H 03/2011 – postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy v aktuálním znění.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:      Domov na rozcestí Svitavy

Sídlo:                          T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Zastoupené:                PhDr.Jaroslava Filipová, ředitelka

IČ:                               70157286

DIČ:                            CZ70157286

Tel:                              468 008 104,

e-mail                          jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Kontaktní osoby:        Jolana Zerzánová

Telefon:                      468 008106

E-mail:                         ucetni@dnrsvitavy.cz

Kontaktní osoby jsou pověřeny administrací výběrového řízení. Kontaktní osoby jsou dále oprávněny poskytovat dodavatelům informace, vztahující se k veřejné zakázce, a poskytovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

3. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky:           veřejná zakázka na dodávku

Předmět veřejné zakázky:     předmětem veřejné zakázky je zakoupení osobního automobilu

Specifikace zakázky:

typ automobil osobní silniční
provedení COMBI
počet dveří 4 + víko zavazadlového prostoru
počet míst k sezení 5
motor – objem 1 400
výkon 77 – 92
palivo motorový benzín
kombinovaná spotřeba 4 – 6
typ převodovky manuální
barva karoserie červená
Interiér – potahová látka černá SATIN
loketní opěrka vpředu mezi sedadly
airgagy čelní pro řidiče a spolujezdce, airbagy hlavové pro řidiče a spolujezdce vpředu
vzadu 3 hlavové opěrky
bezpečnostní pásy pro všechna sedadla
parkovací assitent
imobilizér
Elektricky ovládaná přední okna
centrální zamykání s dálkovým ovládáním – 2 funkční klíče
centrální klimatizace
vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, lakovaná v barvě vozu
přední mlhové světlomety
ochranné boční lišty dveří
automatické rozsvícení světel po nastartování
autorádio s CD přehrávačem
palubní počítač
ukazatel vnější teploty
gumové koberce s obrubou vpředu/vzadu 4 ks
povinná výbava   (viz Vyhl. MDaS č. 341/2002 Sb., § 32, odst. 1,6 a 7)
sada pro výměnu kola
hasící přístroj práškový 1 kg včetně držáku a umístění v zavazadlovém prostoru
zadní lapače nečistot

 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zahájení plnění:      19. 9. 2016

Ukončení plnění:     31. 1.2017

Místo plnění:            Svitavy, T. G. Masaryka 9/33

Místo předání a převzetí: dle dohody, nejdéle do 31. 1. 2017

5. LHŮTY, Místo A POŽADAVKY PRO PODÁNÍ NABÍDkY

Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 10.2016 ve 12 hod.

Nabídky lze podat osobně, doporučenou poštou, či kurýrní službou. Nabídky podávané osobně, či prostřednictvím kurýrní služby lze podat přímo na adrese Domov na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy, každý pracovní den lhůty v době od 7 do 15 hod.

Adresa pro zasílání nabídek doporučenou poštou, je následující: Domov na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím pošty či kurýrní službou se za okamžik doručení považuje fyzické převzetí nabídky pověřeným pracovníkem DNR Svitavy.

Nabídky musí být zpracovány a podány v českém jazyce, podepsány oprávněnou osobou, v řádně uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením a opatřené firemním razítkem.

Obálky musí být označeny nápisem NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ  – Nákup osobního automobilu.

Otevírání obálek bude probíhat dne 10. 10.2016 v 7 hod. v kanceláři ředitelky na výše uvedené adrese.

6.   POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zájemce stanoví ve své nabídce nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami veřejné zakázky, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena v Kč bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady potřebné k splnění této veřejné zakázky.

Nabídkovou cenu uvede zájemce ve své nabídce v členění:

–       Cena bez DPH
–       Sazba DPH v %
–       Výše DPH v Kč
–       Cena včetně DPH

Úhrada za splnění této veřejné zakázky bude provedena bezhotovostním převodem na účet zájemce.

7. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDKY

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria:

1) výše nabídkové ceny bez DPH                   – váha 80%

2) záruka a pozáruční servis                            – váha 20 %

Způsob hodnocení nabídek

U dílčího kritéria č. 1 – Výše nabídkové ceny bez DPH – budou nabídky hodnoceny podle vzorce:

Hodnota nejvhodnější nabídky

100 * —————————————     * 0,80 = výsledný počet bodů v kritériu

Hodnota nabídky

U dílčího kritéria č. 2 – Záruka a pozáruční servis  – budou nabídky hodnoceny podle vzorce:

Hodnota nabídky

100 * —————————————     * 0,20 = výsledný počet bodů v kritériu

Hodnota nejvhodnější nabídky

Body, získané v jednotlivých dílčích kritériích, budou zaokrouhleny na 2 desetinná místa (hodnota 5 bude zaokrouhlena nahoru).

Součet bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu nabídková cena. Pokud i v tomto případě budou bodové hodnoty dvou či více nabídek shodné, rozhodne o pořadí nabídek los za účasti těch uchazečů, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty.

8. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy.

 

Ve Svitavách dne 16. 9.2016

 

PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka