Veřejná zakázka č. 2/2017

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

pro veřejnou zakázku č.: 02 / 2017

pod názvem: Průmyslová pračka

ZADAVATEL: Domov na rozcestí Svitavy, Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy

1. PREAMBULE

Touto písemnou výzvou vyzývá zadavatel zájemce k podání nabídky pro veřejnou zakázku na dodání průmyslové pračky, která je podle zákona č. 134/2016 veřejnou zakázkou malého rozsahu. Uvedená veřejná zakázka je zadávána za podmínek dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Je zadávána za podmínek stanovených v této Výzvě k podání nabídky. Zadání zakázky se řídí Směrnicí Domova na rozcestí Svitavy č. H 03/2011 – postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy v aktuálním znění.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:      Domov na rozcestí Svitavy

Sídlo:                          Tkalcovská 3681/1, Svitavy

Zastoupené:                PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka

IČ:                               70157286

DIČ:                            CZ70157286

Tel:                              468 008 104

e-mail                          jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Kontaktní osoby:        Hana Winterová

Telefon:                      468 008 106

E-mail:                         referent@dnrsvitavy.cz

Kontaktní osoby jsou pověřeny administrací výběrového řízení. Kontaktní osoby jsou dále oprávněny poskytovat dodavatelům informace vztahující se k veřejné zakázce a poskytovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

3. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky: Malého rozsahu

Předmět veřejné zakázky: Průmyslová pračka

Požadavky:

–       odpružená konstrukce;
–       elektrický ohřev max. 12kW;
–       objem bubnu min. 105 litrů;
–       průměr bubnu min. 620 mm;
–       maximální rozměry: 1250x800x800mm (vxšxh);
–       přesné nastavení požadovaných teplot a časů;
–       materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli;
–       kapacita náplně 11 kg suchého prádla;
–       automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků;
–       možnost nastavení min.8-mi impulsů pro dávkovač tekutých pracích prostředků;
–       ochlazovací cyklus;
–       antishock systém/dezinfekční praní;
–       samodiagnostický systém/zkrácené programy;
–       ekonomické praní – dle množství prádla;
–       vysoký stupeň odstředění min.1050ot./min.;
–       možnost volby otáček motoru;
–       snadno ovladatelný elektronický programátor;
–       velký vypouštěcí ventil min.Æ75 mm;
–       minimálně 2x napouštěcí ventil /TV+SV;
–       snadný přístup ke všem důležitým součástem zpředu stroje;
–       velký dveřní otvor pro snadné vkládání a vykládání prádla min.410 mm;
–       při nahlášení opravy nástup technika do 24 hodin;
–       smluvní servisní partner z našeho regionu.

4. FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zakázka je financována z rozpočtu Domova na rozcestí Svitavy.

5. LHŮTY A MÍSTO PROVEDENÍ

Místo provedení

Místem plnění je Domov na rozcestí, T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je uchazeč svoji nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Uchazečům umístěným na prvních třech místech končí zadávací lhůta dnem podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

6. LHŮTA, Místo A POŽADAVKY PRO PODÁNÍ NABÍDkY

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne            10. 11.2017 ve 12 hod

Místo pro podávání nabídek

Nabídky lze podat osobně, doporučenou poštou, či kurýrní službou. Nabídky podávané osobně, či prostřednictvím kurýrní služby lze podat přímo na adrese Domov na rozcestí Svitavy, Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy, každý pracovní den lhůty v době od 7 do 15 hod.

Adresa pro zasílání nabídek doporučenou poštou, je následující:

Domov na rozcestí Svitavy, Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy

V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím pošty či kurýrní službou se za okamžik doručení považuje fyzické převzetí nabídky pověřeným pracovníkem DNR Svitavy.

Požadavky pro podávání nabídek

Nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením a opatřené firemním razítkem. Obálky musí být označeny nápisem

„ NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ  – PRŮMYSLOVÁ PRAČKA“

Nabídka musí být zpracována a podána v jazyce českém, čitelná, bez škrtů a přepisů, listy spojené či sešité, zabezpečené před vyjmutím. Nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou, musí být uvedeny všechny identifikační údaje uchazeče a musí obsahovat všechny součásti požadované zadavatelem.

Otevírání obálek bude probíhat dne 13. 11.2017 v 8 hod v kanceláři ředitelky na výše uvedené adrese.

7. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH

Základní hodnotící kritérium a dílčí hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je cena zakázky.

Dílčí hodnotící kritéria:

1) délka záruční doby v měsících

2) splnění výše specifikovaných požadavků

8. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy.

 

Ve Svitavách dne

 

PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka