Veřejná zakázka č. 2/2019

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

pod názvem:

Osobní automobil pro převoz handicapovaných

Evidenční číslo: 2/2019

ZADAVATEL: Domov na rozcestí Svitavy, Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy

1. PREAMBULE

Touto písemnou výzvou vyzývá zadavatel zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku na dodání osobního automobilu pro převoz handicapovaných, která je podle zákona č. 134/2016 veřejnou zakázkou malého rozsahu. Uvedená veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb. zadávána postupem mimo režim zákona za podmínek dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Uvedená veřejná zakázka je zadávána za podmínek stanovených v této Výzvě k podání nabídky, k prokázání splnění kvalifikace (dále jen výzva) a v zadávací dokumentaci. Zadání zakázky se řídí Směrnicí Domova na rozcestí Svitavy č. H 03/2011 – postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy v aktuálním znění.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:      Domov na rozcestí Svitavy

Sídlo:                          Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy

Zastoupené:                PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka

IČ:                               70157286

DIČ:                            CZ70157286

Tel:                              468 008 104

e-mail                          jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Kontaktní osoby :       Jolana Zerzánová

Telefon:                      468 008 106

E-mail:                         ucetni@dnrsvitavy.cz

Kontaktní osoby jsou pověřeny administrací výběrového řízení. Kontaktní osoby jsou dále oprávněny poskytovat dodavatelům informace a dokumenty, vztahující se k veřejné zakázce, a poskytovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

3. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky:       Malého rozsahu

Předmět veřejné zakázky: Nákup osobního automobilu pro převoz handicapovaných

Specifické požadavky:

Definice a specifikace předmětu zakázky

typ vozidla

osobní pro převoz handicapovaných

motorizace

motor

benzinový

objem motoru

maximálně 1600 ccm

max. výkon motoru

75 kW

palivo

benzin

převodovka

5-ti nebo 6-ti stupňová, manuální ovládání

výbava

karoserie, vzhled

pěti-dvéřové provedení
prosklené páté dveře
barva laku – nemetalická – preferovaná modrá
přední mlhové světlomety
stěrač zadního okna

bezpečnost

aktivní bezpečnostní asistenční prvky – elektronický stabilizační systém
samočinná aktivace výstražných světlometů pří prudkém brždění
automatická kontrola nouzového brždění
čelní airbagy pro 1. řadu sedadel, hlavové airbagy
výškově stavitelné tříbodové pásy pro řidiče a spolujezdce
tříbodové pásy pro druhou řadu sedadel
signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce
denní svícení
třetí brzdové světlo
imobilizér

vnitřní výbava a komfort

elektrické stahování oken řidiče  spolujezdce
centrální zamykání s automatickým uzamčením vozu během jízdy a otevřením v případě detekce nárazu
dálkové ovládání centrálním zamykáním
zvuková indikace zapomenutých světel
posilovač řízení
výškově nastavitelný volant
přední a zadní parkovací asistent
výškově nastavitelné sedadlo řidiče
hlavové opěrky

doplňková výbava

povinná výbava
rezervní kolo
hasičský přístroj

další specifikace

autorizovaný servis

do 30 km

značková záruka

5 let

přestavba pro převoz osoby na invalidním vozíků

umožní převoz jednoho handicapovaného upoutaného na invalidní vozík, bez opuštění tohoto vozíku s nutností jej přesadit na sedadlo a současně dalších 3 členů posádky včetně řidiče
zezadu nájezd vozíku, ručně obsluhovaná výklopná rampa ( z lehkého kovu
ve sklopném stavu vytvoří rampa jednolitou plochu
podlaha a povrch rampy je protiskluzová a omyvatelná
do podlahy budou upevněny kotvící prvky pro invalidní vozík
samonavíjecí tříbodový bezpečnostní pás pro upoutání osoby na invalidním vozíku
samonavíjecí pásy pro uchycení invalidního vozíku
limitní rozměry: šířka nájezdové rampy – minimálně 720 mm, sklon nájezdového úhlu na vodorovné ploše max. 15 stupňů , výška prostoru pro vozíčkáře minimálně 1400 mm

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1. Místo plnění:

– místem plnění je Domov na rozcestí, ul. Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy.

4.2. Místo předání a převzetí:

– dle dohody, nejdéle do 31. 08. 2019

5. LHŮTA, Místo A POŽADAVKY PRO PODÁNÍ NABÍDkY

5.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne    05. 04. 2019 v 13.00 hodin.

5.2. Místo pro podávání nabídek

Nabídky lze podat osobně, doporučenou poštou, či kurýrní službou. Nabídky podávané osobně, či prostřednictvím kurýrní služby lze podat přímo na adrese Domov na rozcestí Svitavy, Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy, každý pracovní den v době od 7 do 15 hodin.

Adresa pro zasílání nabídek doporučenou poštou, je následující:

Domov na rozcestí Svitavy, Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy

V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím pošty či kurýrní službou se za okamžik doručení považuje fyzické převzetí nabídky pověřeným pracovníkem DNR Svitavy.

5.3. Požadavky pro podávání nabídek

Nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením a opatřené firemním razítkem. Obálky musí být označeny nápisem:

„ NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ  – OSOBNÍ AUTOMOBIL

PRO PŘEVOZ HANDICAPOVANÝCH “

Otevírání obálek bude probíhat dne 08. 04. 2019 v 10:00 v kanceláři ředitelky na výše uvedené adrese.

Nabídka musí být zpracována a podána v jazyce českém, podepsána oprávněnou osobou.

6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

6.1. Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikačních předpokladů. K nabídce bude povinně přiložen:

  • doklad o tom, že uchazeč je autorizovaným prodejcem značky nabízeného osobního automobilu s dostupnou službou autorizovaného záručního a pozáručního servisu
  • výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpis z jiné obdobné evidence osvědčující právní subjektivitu
  • výpis ze živnostenského rejstříku či jiný doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídající předmětu
  • seznam subdodavatelů, které se budou podílet na přestavbě/ úpravě automobilu pro bezbariérový provoz. Doklad osvědčení o schválení technické způsobilosti – certifikát.

6.2. Výpisy budou dodány ve formě prosté kopie, není nutný originál ani ověřená kopie, lze akceptovat výtisk výpisu elektronické formy rejstříků. Výpisy nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

7. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH

7.1. Základní hodnotící kritérium

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky a splnění výše uvedených specifických požadavků.

Nabídková cena v Kč bude stanovena jako cena nejvýše přístupná a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění této veřejné zakázky.

Nabídkovou cenu uvede zájemce ve své nabídce v členění:

  • Cena bez DPH
  • Sazba DPH v %
  • Výše DPH v Kč
  • Cena včetně DPH

Úhrada za splnění této veřejné zakázky bude provedena bezhotovostním převodem na účet.

8. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy.

Ve Svitavách dne 12. 03. 2019

 

PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka