Veřejná zakázka č. 4/2017

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku č.04/2017

pod názvem: Dodávky dietní a racionální stravy-obědů

 

ZADAVATEL: Domov na rozcestí Svitavy, Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy

1. PREAMBULE

Touto písemnou výzvou vyzývá zadavatel zájemce k podání nabídky pro veřejnou zakázku na dodávky dietní a racionální stravy-obědů, Zadání zakázky se řídí Směrnicí Domova na rozcestí Svitavy č. H 03/2011 – postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy v aktuálním znění.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:      Domov na rozcestí Svitavy

Sídlo:                          Tkalcovská 3681/1, Svitavy

Zastoupené:                PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka

IČ:                               70157286

DIČ:                            CZ70157286

Tel:                              468 008 104, 731 615280

e-mail                          jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Kontaktní osoby:        Jaroslava Filipová

Telefon:                      468 008 104, 731 615280

e-mail                          jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Kontaktní osoba je pověřena administrací výběrového řízení a je dále oprávněna poskytovat dodavatelům informace a dokumenty, vztahující se k veřejné zakázce.

3. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky: Malého rozsahu na dodávky

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávání dietní stravy – obědů – denně (7 dní v týdnu) a racionální stravy – obědů – pouze o víkendech a svátcích klientům Domova na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy.

Denní dodávka obědů je požadovaná v rozsahu do 25 porcí dietní stravy a do 25 porcí racionální stravy.

Další požadavky:

– distribuce stravy – ve várnicích a termoboxech (je majetek zadavatele)
– rozdělení stravy dle požadavků zadavatele
– zahájení odběru stravy 1. ledna 2018

4. LHŮTA, Místo A POŽADAVKY PRO PODÁNÍ NABÍDkY

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne            29. 11.2017 ve 14 hod

Místo pro podávání nabídek

Nabídky lze podat osobně, doporučenou poštou. Nabídky podávané osobně lze podat přímo na adrese Domov na rozcestí Svitavy, Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy, každý pracovní den lhůty v době od 7 do 15 hod.

Adresa pro zasílání nabídek doporučenou poštou, je následující:

Domov na rozcestí Svitavy, Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy

V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím pošty se za okamžik doručení považuje fyzické převzetí nabídky pověřeným pracovníkem DNR Svitavy.

Požadavky pro podávání nabídek

Nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením a opatřené firemním razítkem. Obálky musí být označeny nápisem

„ NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ  – DODÁVKY DIETNÍ A RACIONÁLNÍ STRAVY“

Otevírání obálek bude probíhat dne 30. 11.2017 v 8 hod v kanceláři ředitelky na výše uvedené adrese.

Nabídka musí být zpracována a podána v jazyce českém, podepsána kompetentní osobou.

5. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je:

–       cena oběda vč. DPH – dietní strava
–       cena oběda vč. DPH – racionální strava

6. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy.

 

Ve Svitavách dne 6.11.2017

 

PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka