Veřejná zakázka č. 5/2016

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

na dodávky stravy – obědů.

č. p. 05/2016

ZADAVATEL: Domov na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

1. PREAMBULE

Touto písemnou výzvou vyzývá zadavatel zájemce k podání nabídky pro veřejnou zakázku na dodávku stravy.  Zadání zakázky se řídí směrnicí Domova na rozcestí Svitavy č. H 03/2011 – postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy v aktuálním znění.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:      Domov na rozcestí Svitavy

Sídlo:                          T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Zastoupené:                PhDr.Jaroslava Filipová, ředitelka

IČ:                               70157286

DIČ:                            CZ70157286

Tel:                              468 008 104,

e-mail                          jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Kontaktní osoby:        Jaroslava Filipová, Jolana Zerzánová

Telefon:                      731 61 52 80              731 38 00 80

E-mail:                         ucetni@dnrsvitavy.cz

Kontaktní osoby jsou pověřeny administrací výběrového řízení. Kontaktní osoby jsou dále oprávněny poskytovat dodavatelům informace a dokumenty, vztahující se k veřejné zakázce.

3. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky:           veřejná zakázka na dodávku

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávání racionální stravy – obědů klientům Domova na rozcestí Svitavy v pracovní dny.

Denní dodávka obědů je požadována v rozsahu do 25 porcí.

Další požadavky:

–       příprava stravy do várnic a termoportů (majetek zadavatele). Dovoz si zajistí zadavatel.
–       rozdělení celkového počtu obědů podle požadavku zadavatele (3 oddělení = 3 termoporty/ várnice)
–       odvoz špinavých várnic a termoportů – zajistí dodavatel
–       umytí várnic a termoportů v prostorách dodavatele
–       zahájení odběru stravy 2. ledna 2017

4. LHŮTA, Místo A POŽADAVKY PRO PODÁNÍ NABÍDkY

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 11. 2016 ve 12 hod

Místo pro podávání nabídek

Nabídky lze podat osobně či poštou. Nabídky podávané osobně lze podat přímo na adrese Domov na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy, každý pracovní den lhůty v době od 7 do 15 hod.

Adresa pro zasílání nabídek poštou, je následující:

Domov na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

V případě osobního doručení nebo prostřednictvím pošty se za okamžik doručení považuje fyzické převzetí nabídky pověřeným pracovníkem DNR Svitavy.

Požadavky pro podávání nabídek

Nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením a opatřené firemním razítkem. Obálky musí být označeny nápisem

„ NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ – dodávka stravy.

Otevírání obálek bude probíhat dne 21. 11.2016 ve 13 hod v kanceláři ředitelky na výše uvedené adrese.

Nabídka musí být zpracována a podána v jazyce českém, podepsána kompetentní osobou.

 

5. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH

Základní hodnotící kritérium:         cena oběda vč. DPH

6. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy.

 

Ve Svitavách dne 8.11.2016

 

PhDr.Jaroslava Filipová, ředitelka