Veřejná zakázka č. 6/2016

VÝZVA K PODÁ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku malého rozsahu 

na dodávky pracích a pomocných pracích produktů.

č.p. 06/2016

ZADAVATEL: Domov na rozcestí Svitavy, T.G.Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

1. PREAMBULE

Touto písemnou výzvou vyzývá zadavatel zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky pracích a pomocných pracích produktů. Zadávání zakázky se řídí směrnicí Domova na rozcestí Svitavy č. H 03/2011 – postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy v aktuálním znění.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:      Domov na rozcestí Svitavy

Sídlo:                          T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Zastoupené:                PhDr.Jaroslava Filipová, ředitelka

IČ:                               70157286

DIČ:                            CZ70157286

Tel:                              468 008 104,

e-mail                          jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Kontaktní osoby:        Hana Winterová                     Jaroslava Filipová

Telefon:                      468 008 107                           731 615280

E-mail:                         referent@dnrsvitavy.cz         jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Kontaktní osoby jsou pověřeny administrací výběrového řízení. Kontaktní osoby jsou dále oprávněny poskytovat dodavatelům informace a dokumenty, vztahující se k veřejné zakázce, a poskytovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

3. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky:         veřejná zakázka na dodávky

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pracích a pomocných pracích produktů.

Požadavky:

– prodej a dodávky pracích a pomocných pracích produktů na základě dílčích objednávek zadavatele pro prádelnu v Domově na rozcestí Svitavy;
– dodání produktů nejpozději do 1 týdne ode dne objednání;
– poskytování pravidelného servisu (nejméně 1x za ½ roku) a technické pomoci pro navržení technologických postupů prádelny;
– zapůjčení automatizovaných dávkovacích zařízení včetně montáže a servisu zařízení (po ukončení prvotní montáže provést provozní zkoušky, předat dávkovací zařízení zástupci provozovatele, nastavit a sestavit dávkovací programy dle požadavků zadavatele);
– zaškolení personálu zadavatele.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zahájení plnění: podepsání smlouvy

Místo plnění: prádelna DNR Svitavy, T. G. Masaryka 9/33

5. LHŮTA, Místo A POŽADAVKY PRO PODÁNÍ NABÍDkY

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 11.2016 ve 14 hod         

Místo pro podávání nabídek

Nabídky lze podat osobně nebo poštou. Nabídky podávané osobně lze podat přímo na adrese Domov na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy, každý pracovní den lhůty v době od 7 do 15 hod.

Adresa pro zasílání nabídek doporučenou poštou, je následující:

Domov na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

V případě osobního doručení nebo prostřednictvím pošty se za okamžik doručení považuje fyzické převzetí nabídky pověřeným pracovníkem DNR Svitavy.

Požadavky pro podávání nabídek

– nabídka musí být zpracována v českém jazyce, čitelná, bez škrtů a přepisů, listy spojené či sešité, zabezpečené před vyjmutím;
– nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou;
– musí být uvedeny všechny identifikační údaje uchazeče;
– nabídka musí obsahovat všechny součásti požadované zadavatelem.

Nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením a opatřené firemním razítkem. Obálky musí být označeny nápisem

„ NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ dodávky pracích a pomocných pracích produktů“.

Otevírání obálek bude probíhat dne 1. 12.2016 v 9 hod v kanceláři ředitelky na výše uvedené adrese.

6. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH

Základním hodnotícím kritériem pro zadávání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost zakázky.

Nabídková cena bude uvedena ve formě jednotkové ceny za praní 1 Kg znečištěného prádla při použití tekutých či sypkých pracích a pomocných pracích produktů uvedených obecně – bez podrobné specifikace, bez DPH v Kč (CZK) zaokrouhlená na dvě desetinná místa. Nabídková cena bude uvedena v členění na :

–          cenu za praní 1 Kg znečištěného prádla v Kč (CZK) bez daně z přidané hodnoty (DPH) při použití tekutých pracích a pomocných pracích produktů (bez podrobné specifikace);
–          Sazbu DPH v %;
–          DPH;
–          Nabídková cena za praní 1 Kg znečištěného prádla při použití tekutých pracích a pomocných pracích produktů včetně DPH;
–          seznam tekutých pracích a pomocných pracích produktů, které byly zahrnuty do nabídkové ceny.
–          cenu za praní 1 Kg znečištěného prádla v Kč (CZK) bez daně z přidané

hodnoty (DPH) při použití sypkých pracích a pomocných pracích produktů (bez podrobné specifikace);

–          Sazbu DPH v %;
–          DPH;
–          Nabídková cena za praní 1kg znečištěného prádla při použití sypkých pracích prášků včetně DPH.
–          seznam sypkých pracích a pomocných pracích produktů, které byly zahrnuty do nabídkové ceny.

Cena za praní 1 Kg znečištěného prádla bude stanovena průměrem.

7. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy.

 

Ve Svitavách dne 9. 11.2016

 

PhDr.Jaroslava Filipová, ředitelka