Veřejná zakázka č. 7/2016

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu na

poradenské a servisní služby v oblasti informačních a telekomunikačních technologiích.

č. 07/2016

ZADAVATEL: Domov na rozcestí Svitavy, T.G.Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

1. PREAMBULE

Touto písemnou výzvou vyzývá zadavatel zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku na poradenské a servisní služby v oblasti informačních a telekomunikačních technologií. Zadávání zakázky se řídí směrnicí Domova na rozcestí Svitavy č. H 03/2011 – postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy v aktuálním znění.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:      Domov na rozcestí Svitavy

Sídlo:                          T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Zastoupené:                PhDr.Jaroslava Filipová, ředitelka

IČ:                               70157286

DIČ:                            CZ70157286

Tel:                              468 008 104,

e-mail                          jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Kontaktní osoby:        Jolana Zerzánová                  Jaroslava Filipová

Telefon:                      468 008 106                           731 615280

E-mail:                         učetní@dnrsvitavy.cz             jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Kontaktní osoby jsou pověřeny administrací výběrového řízení. Kontaktní osoby jsou dále oprávněny poskytovat dodavatelům informace a dokumenty, vztahující se k veřejné zakázce, a poskytovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

3. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky:         veřejná zakázka na služby

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování poradenských a servisních služeb v oblasti informačních a telekomunikačních technologií.

Požadované oblasti obsažené v servisní smlouvě v podrobném rozpisu:

– servis kteréhokoli souborového a aplikačního serveru
– servis aktivních prvků sítě
– servis firewall řešení a jeho konfigurace
– servis bezdrátových spojů a VPN
– servis strukturované kabeláže
– servis optické sítě
– servis výpadku připojení na Internet
– servis poštovního serveru
– servis nefunkčnosti některého klíčového aplikačního software
– servis ztráty významných elektronických dat a jejich obnovení
– servis antivirového řešení
– servis VoIP řešení a telefonní ústředny
– servis tiskových řešení
– servis docházkových a vstupních terminálů
– servis kamerových systémů
– servis EZS (elektronických zabezpečovacích systémů)
– servis koncových uživatelských stanic
– dodávky hardware a software
– možnost školení zaměstnanců
– projekční činnost související s ICT

Servisní podmínky na smluvní část:

– maximální reakce na havarijní stav do 24 hodin (havárií se rozumí stav, kdy je výrazným způsobem omezena činnost odběratele z důvodu výpadku některého z klíčových systémů)
– maximální reakce na poruchový stav do 72 hodin (neomezující činnost odběratele ve velkém rozsahu)
– dostupnost na HOT-LINE a to každý den minimálně od 7:00 do 22:00
– cena cestovného maximálně za 6,- bez DPH/km
– maximální cena smlouvy je stanovena na 3000,- bez DPH/měsíc
– v ceně smlouvy je jedna hodina správy ICT zdarma
– v ceně smlouvy je stanovena 10% sleva na více práce
– platnost smlouvy od 1.1.2017

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zahájení plnění: podepsání smlouvy, od 1. 1.2017

Místo plnění: DNR Svitavy – na všech adresách, kde DNR poskytuje sociální služby.

5. LHŮTA, Místo A POŽADAVKY PRO PODÁNÍ NABÍDkY

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 8. 12.2016 ve 12 hod           

Místo pro podávání nabídek

Nabídky lze podat osobně nebo poštou. Nabídky podávané osobně lze podat přímo na adrese Domov na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy, každý pracovní den lhůty v době od 7 do 15 hod.

Adresa pro zasílání nabídek doporučenou poštou, je následující:

Domov na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

V případě osobního doručení nebo prostřednictvím pošty se za okamžik doručení považuje fyzické převzetí nabídky pověřeným pracovníkem DNR Svitavy.

Požadavky pro podávání nabídek

– nabídka musí být zpracována v českém jazyce, čitelná, bez škrtů a přepisů, listy spojené či  sešité, zabezpečené před vyjmutím;
– nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou;
– musí být uvedeny všechny identifikační údaje uchazeče;
– nabídka musí obsahovat všechny součásti požadované zadavatelem.

Nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením a opatřené firemním razítkem. Obálky musí být označeny nápisem

„ NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ  – poskytování poradenských a servisních služeb v oblasti informačních a telekomunikačních technologiích.

Otevírání obálek bude probíhat dne 8. 12.2016 ve 13 hod v kanceláři ředitelky na výše uvedené adrese.

6. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH

Základním hodnotícím kritériem pro zadávání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost zakázky.

Součástí nabídky bude návrh servisní smlouvy.

7. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy.

 

Ve Svitavách dne 24. 11.2016

 

PhDr.Jaroslava Filipová, ředitelka