Veřejná zakázka č.j. 03/2012

č.j. 03/2012

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

pro veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

pod názvem:

Provedení ošetření dřevin v areálu Domova na rozcestí Svitavy, ul. Nádražní 17, Svitavy.
č.j. 03/2012

ZADAVATELDomov na rozcestí Svitavy, T.G.Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

1. PREAMBULE
Touto písemnou výzvou vyzývá zadavatel zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku, která je podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona veřejnou zakázkou malého rozsahu. Uvedená veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona zadávána postupem mimo režim zákona za podmínek dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Uvedená veřejná zakázka je zadávána za podmínek stanovených v této Výzvě k podání nabídky, k prokázání splnění kvalifikace (dále jen výzva) a v zadávací dokumentaci. Zadání zakázky se řídí Směrnicí Domova na rozcestí Svitavy č. H 03/2011 – postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy v aktuálním znění.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:    Domov na rozcestí Svitavy
Sídlo:                     T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy
Zastoupené:           PhDr.Jaroslava Filipová, ředitelka
IČ:                       70157286
DIČ:                      CZ70157286
Tel:                      468 008 104,
e-mail                    jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Kontaktní osoby :     PhDr.Jaroslava Filipová
Telefon:                 731 615280
Marie Vopařilová
Telefon:                 739 309700

Kontaktní osoby jsou pověřeny administrací výběrového řízení. Kontaktní osoby jsou dále oprávněny poskytovat dodavatelům informace a dokumenty, vztahující se k veřejné zakázce, a poskytovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

3. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky:     veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je provedení práce v rozsahu uvedeném v dokumentaci pro výběr dodavatele, kterou zpracoval pan Tomáš  Macháček, Horní Černá 180, 561 56 Horní Černá, číslo zakázky  03/2012.

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:     90.000 Kč bez DPH

5. FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zakázka je financována z rozpočtu Domova na rozcestí Svitavy.

6. LHŮTY A MÍSTO PRO PROVEDENÍ STAVBY

6.1. Termíny plnění
Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky, vztahující se ke lhůtě plnění:

Předpokládaný termín zahájení prací po dohodě s vítězným uchazečem
Požadovaný limitní termín dokončení prací nejpozději do 14.12.2012

6.2. Předpokládaný termín zahájení prací
Předpokládaný termín zahájení prací definuje termín, ve které zadavatel předpokládá, že budou zahájeny práce předáním a převzetím vymezeného prostoru zahrady mezi zadavatelem a vítězným uchazečem.

6.3. Termín ukončení prací
Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení prací je dnem, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi zadavatelem a vítězným uchazečem, vč. fakturace. Tento termín je stanoven jako limitní termín. Nabídka uchazeče může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před stanoveným termínem nebo právě ve stanoveném termínu, ale nikoliv po stanoveném termínu.

6.4. Místo plnění
Místem plnění je k.ú. Svitavy –  p.č. 1554/9.

6.6. Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je uchazeč svoji nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Uchazečům umístěným na prvních třech místech končí zadávací lhůta dnem podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů.

7. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

7.1. Obsah zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je soubor údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Je nedílnou součástí této výzvy a obsahuje mapovou část.

7.2. Poskytování zadávací dokumentace
Pro vyzvané uchazeče je zadávací dokumentace přílohou výzvy.
Případní další zájemci si mohou zadávací dokumentaci včetně příloh vyžádat u kontaktních osob uvedených v bodě 2 této výzvy na adrese : Domov na rozcestí Svitavy, T.G.Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy, a to na základě telefonické dohody.
Prohlídku místa je možno uskutečnit po telefonické dohodě s kontaktními osobami, uvedenými ve čl. 2.

7.3. Úhrada nákladů na pořízení zadávací dokumentace
Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů na reprodukci zadávací dokumentace.

8. LHŮTA, MÍSTO  A POŽADAVKY PRO PODÁNÍ NABÍDKY
8.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne     14.9.2012 v 14 hod.
8.2. Místo pro podávání nabídek
Nabídky lze podat osobně, doporučenou poštou, či kurýrní službou. Nabídky podávané osobně, či prostřednictvím kurýrní služby lze podat přímo na adrese Domov na rozcestí Svitavy, T.G.Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy, každý pracovní den lhůty v době od 7 do 15 hod.

Adresa pro zasílání nabídek doporučenou poštou, je následující:
Domov na rozcestí Svitavy, T.G.Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím pošty či kurýrní službou se za okamžik doručení považuje fyzické převzetí nabídky pověřeným pracovníkem DNR Svitavy.

8.3. Požadavky pro podávání nabídek
Nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením a opatřené firemním razítkem. Obálky musí být označeny nápisem
„ NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ  Provedení ošetření dřevin v areálu DNR Svitavy, ul. Nádražní 17, Svitavy

Otevírání obálek bude probíhat dne 17.9.2012 v 8 hod.  v kanceláři ředitelky na výše uvedené adrese.

Nabídka musí být zpracována a podána v jazyce českém.

9.    POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

9.1. Kvalifikace – rozsah požadavků
Uchazeč je povinen prokázat splnění pro tuto zakázku stanovených kvalifikačních předpokladů  a  ve  své  nabídce toto splnění doložit způsobem uvedeným níže. Zadavatel v rámci této zakázky požaduje splnění:

a)    základních kvalifikačních předpokladů
b)    profesních kvalifikačních předpokladů

9.2. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a)    vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,
b)    který není v likvidaci,

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z něhož musí být zřejmé, že dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady dle bodu a) a b).
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat. V případě právnické osoby musí být podpisy v souladu se způsobem jednání a podepisování dle výpisu z obchodního rejstříku. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, předloží dodavatel v originále nebo v prosté kopii.

9.3. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží

a)    výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b)    doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklady, prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, předloží dodavatel v originále nebo v úředně ověřené kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

10. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH

10.1. Základní hodnotící kritérium
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Výše nabídkové ceny bez DPH
Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nejnižší nabídková cena bez DPH.

11. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy.

 

Ve Svitavách dne 14.srpna 2012

PhDr.Jaroslava Filipová, ředitelka