Veřejná zakázka č.j. 04/2012

č.j. 04/2012

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

pod názvem:

Oprava fasády vstupu do budovy DNR Svitavy, ul. T.G.Masaryka 9/33.

č.j. 04/2012

ZADAVATEL: Domov na rozcestí Svitavy, T.G.Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

1. PREAMBULE
Touto písemnou výzvou vyzývá zadavatel zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku na stavební práce, která je podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona veřejnou zakázkou malého rozsahu. Uvedená veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona zadávána postupem mimo režim zákona za podmínek dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Uvedená veřejná zakázka je zadávána za podmínek stanovených v této Výzvě k podání nabídky, k prokázání splnění kvalifikace (dále jen výzva) a v zadávací dokumentaci. Zadání zakázky se řídí Směrnicí Domova na rozcestí Svitavy č. H 03/2011 – postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy v aktuálním znění.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:   Domov na rozcestí Svitavy
Sídlo:                     T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy
Zastoupené:           PhDr.Jaroslava Filipová, ředitelka
IČ:                        70157286
DIČ:                      CZ70157286
Tel:                      468 008 104,
e-mail                   jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Kontaktní osoby :    Ing. Lubomír Bačovský, projektant
Telefon:                603 447697
E-mail:                  bacovsky.l@seznam.cz

PhDr.Jaroslava Filipová
Telefon:                731 615280

Kontaktní osoby jsou pověřeny administrací výběrového řízení. Kontaktní osoby jsou dále oprávněny poskytovat dodavatelům informace a dokumenty, vztahující se k veřejné zakázce, a poskytovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

3. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky:     veřejná zakázka na stavební práce

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro výběr dodavatele, kterou zpracoval Ing. Lubomír Bačovský, Antonína Slavíčka 23, 568 02 Svitavy, pod názvem „Oprava fasády vstupu do budovy DNR Svitavy na ulici T.G.Masaryka 9/33 Svitavy, číslo zakázky 04/2012 (průvodní a technická zpráva).

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:     110.000 Kč bez DPH
5. FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zakázka je financována z rozpočtu Domova na rozcestí Svitavy.

6. LHŮTY A MÍSTO PRO PROVEDENÍ STAVBY

6.1. Termíny plnění
Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky, vztahující se ke lhůtě plnění:

Předpokládaný termín zahájení stavby         4.9.2012
Požadovaný limitní termín dokončení stavby nejpozději do        19.10.2012

6.2. Předpokládaný termín zahájení stavby
Předpokládaný termín zahájení stavby definuje termín, ve které zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vítězným uchazečem.

6.3. Termín ukončení stavby
Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení stavby je dnem, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi zadavatelem a vítězným uchazečem. Tento termín je stanoven jako limitní termín. Nabídka uchazeče může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před stanoveným termínem nebo právě ve stanoveném termínu, ale nikoliv po stanoveném termínu.

6.4. Podmínky pro změnu termínů plnění
Pokud z důvodu na straně zadavatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací, má dodavatel právo požadovat po zadavateli posunutí termínu dokončení díla o stejný počet dnů, o který mu zadavatel umožnil zahájit stavební práce později.

6.5. Místo plnění
Místem plnění je k.ú. Svitavy – Předměstí.

6.6. Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je uchazeč svoji nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Uchazečům umístěným na prvních třech místech končí zadávací lhůta dnem podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů.

7. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

7.1. Obsah zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace – průvodní a technická zpráva – je soubor údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Je nedílnou součástí této výzvy a obsahuje položkový rozpočet.

7.2. Poskytování zadávací dokumentace
Pro vyzvané uchazeče je zadávací dokumentace přílohou výzvy.
Případní další zájemci si mohou zadávací dokumentaci včetně příloh vyžádat u kontaktních osob uvedených v bodě 2 této výzvy na adrese : Domov na rozcestí Svitavy, T.G.Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy, a to na základě telefonické dohody.
Prohlídku místa stavby je možno uskutečnit po telefonické dohodě s kontaktními osobami, uvedenými ve čl. 2.

7.3. Úhrada nákladů na pořízení zadávací dokumentace
Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů na reprodukci zadávací dokumentace.

8. LHŮTA, MÍSTO  A POŽADAVKY PRO PODÁNÍ NABÍDKY

8.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne     30.8.2012 v 15 hod.
8.2. Místo pro podávání nabídek
Nabídky lze podat osobně, doporučenou poštou, či kurýrní službou. Nabídky podávané osobně, či prostřednictvím kurýrní služby lze podat přímo na adrese Domov na rozcestí Svitavy, T.G.Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy, každý pracovní den lhůty v době od 7 do 15 hod.

Adresa pro zasílání nabídek doporučenou poštou, je následující:
Domov na rozcestí Svitavy, T.G.Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím pošty či kurýrní službou se za okamžik doručení považuje fyzické převzetí nabídky pověřeným pracovníkem DNR Svitavy.

8.3. Požadavky pro podávání nabídek
Nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením a opatřené firemním razítkem. Obálky musí být označeny nápisem
„ NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ  Oprava fasády vstupu do budovy DNR Svitavy na ulici T.G.Masaryka 9/33 Svitavy“

Otevírání obálek bude probíhat dne 31.8.2012 v 7,00 hod.  v kanceláři ředitelky na výše uvedené adrese.

Nabídka musí být zpracována a podána v jazyce českém.

9.    POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

9.1. Kvalifikace – rozsah požadavků
Uchazeč je povinen prokázat splnění pro tuto zakázku stanovených kvalifikačních předpokladů  a  ve  své  nabídce toto splnění doložit způsobem uvedeným níže. Zadavatel v rámci této zakázky požaduje splnění:

a)    základních kvalifikačních předpokladů
b)    profesních kvalifikačních předpokladů

9.2. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a)    vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,
b)    který není v likvidaci,

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z něhož musí být zřejmé, že dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady dle bodu a) a b).
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat. V případě právnické osoby musí být podpisy v souladu se způsobem jednání a podepisování dle výpisu z obchodního rejstříku. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, předloží dodavatel v originále nebo v prosté kopii.

9.3. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží

a)    výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b)    doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklady, prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, předloží dodavatel v originále nebo v úředně ověřené kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

10. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH

10.1. Základní hodnotící kritérium a dílčí hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kriteria :
1) výše nabídkové ceny bez DPH         – váha 90%
2) délka záruční doby v měsících         – váha 10%

Výše nabídkové ceny bez DPH
Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nejnižší nabídková cena bez DPH.

Délka záruční doby v měsících
Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nejdelší záruční doba v měsících. Zadavatel stanovuje minimální délku záruční doby v měsících na 48 měsíců a maximální délku na 72 měsíců. V případě, že uchazeč nabídne zadavateli v kritériu č. 2 menší než minimální hodnotu stanovenou zadavatelem, nebo vyšší než maximální hodnotu stanovenou zadavatelem, bude nabídka uchazeče vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek. Zadavatel požaduje na dílo a na veškeré jeho části, součásti a příslušenství jednu záruční dobu. V případě, že v daném kritériu nabídne uchazeč více záručních dob, bude hodnocena pouze nejkratší nabídnutá záruční doba.

10.2. Způsob hodnocení nabídek

U dílčího kritéria č. 1 – Výše nabídkové ceny bez DPH – budou nabídky hodnoceny podle vzorce:

Hodnota nejvhodnější nabídky
100 * —————————————     * 0,90 = výsledný počet bodů v kritériu
Hodnota nabídky

U dílčího kritéria č. 2 – Délka záruční doby v měsících – budou nabídky hodnoceny podle vzorce:

Hodnota nabídky
100 * —————————————     * 0,10 = výsledný počet bodů v kritériu
Hodnota nejvhodnější nabídky

Body, získané v jednotlivých dílčích kritériích, budou zaokrouhleny na 2 desetinná místa (hodnota 5 bude zaokrouhlena nahoru).
Součet bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu nabídková cena. Pokud i v tomto případě budou bodové hodnoty dvou či více nabídek shodné, rozhodne o pořadí nabídek los za účasti těch uchazečů, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE
Ostatní podmínky, týkající se zadání a následné realizace veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v Průvodní a technické zprávě.

12. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy.

 

Ve Svitavách dne 20.8.2012

PhDr.Jaroslava Filipová, ředitelka

Soubor ke stažení:
č.j. 04_2012