VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ (Č.j. 01/10) – do 15. 4. 2010

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Č.j. 01/10

Zadavatel veřejné zakázky:
Domov na rozcestí Svitavy
T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy
zastoupený ředitelkou paní PhDr. Jaroslavou Filipovou
IČO: 70157286

vypisuje
výběrové řízení dle § 12 odst. 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle vnitřní směrnice č. 1/2007 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy na akci pod názvem:

„Rozšíření datové sítě pro VOIP telefony, VOIP ústředna, VOIP telefonní přístroje“

___________________________________________________________________

 

Identifikační údaje zadavatele:
Název a sídlo zadavatele:
Domov na rozcestí Svitavy
T. G. Masaryka 9/33
568 02  Svitavy

IČ zadavatele:
70157286

DIČ zadavatele:
neplátce DPH
CZ70157286

Jméno statutárního zástupce
zadavatele:            PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka

Jméno zástupce oprávněného jednat
ve věci veřejné zakázky:

PhDr. Jaroslava Filipová

Kontaktní údaje:  

telefon 461 533 372/731 615 280
Fax 461 533 863
e-mail: jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Osoba pověřená organizací

zadávacího řízení:

PhDr. Jaroslava Filipová
tel. 461 533 372/731 615 280

Předmět a rozsah plnění zakázky:
Předmětem zakázky je rozšířit stávající datovou síť tak, aby umožňovala připojení VOIP telefonů v celém areálu DNR. Pořízení SIP ústředny a VOIP telefonních přístrojů.
Parametry SIP ústředny:
–    možnost vytvoření hlasové volby
–    nahrávání hovorů
–    možnost managementu telefonních hovorů
–    podpora kodeků G722, C721, G720
–    univerzální užití dle volby poskytovatele VOIP telefonie
–    management ústředny prostřednictvím webového rozhraní

Telefonní přístroje:
–    cca celkem 30 přístrojů – dle konkrétních požadavků zadavatele (pevný, bezdrátový, brány)

Rozšíření datové sítě bude specifikováno zadavatelem při osobní obhlídce objektu DNR (Ateliér, oddělení za kaplí, rozšíření III. oddělení, výtahy).

Termíny realizace
Zahájení ihned po vyhlášení výsledků, dodání zakázky do 30. 6. 2010 včetně fakturace.

Zpracování nabídky
–    nabídka musí být zpracována v českém jazyce
–    podepsána oprávněnou osobou

Místo a způsob podání nabídek
Uchazeči podají své nabídky osobně nebo doporučenou poštou tak, aby byly zadavateli doručeny nejpozději 15. 4. 2010 do 12.00 hodin. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. V případě osobního podání mohou uchazeči své nabídky doručit v pracovní dny od 7.00 hod. do 16.00 hod. do kanceláře ředitelky v sídle Domova na rozcestí T. G. Masaryka 9/33 Svitavy.
Nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením a opatřené firemním razítkem.
Obálky musí být označeny nápisem „Neotvírat – soutěž rozšíření datové sítě, VOIP“
Otevírání obálek bude provedeno dne 15. 4. 2010 od 12.30 hod. v kanceláři ředitelky Domova v místě sídla a mají právo se ho zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

Prokázání kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele v souladu s § 53 a § 54 zákona (doklady musí být v originále nebo ověřené kopie). Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 požaduje zadavatel prokázat předložením čestného prohlášení.

Kriteria hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost zakázky a splnění předmětu a rozsahu zakázky. Doplňkovým hodnotícím kriteriem je pak termín dodání zakázky včetně fakturace.

Práva zadavatele
Zadavatel si v souladu s § 84 zákona 137/2006 Sb. vyhrazuje právo soutěž zrušit a dále neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů a nevracet podané nabídky.

Ve Svitavách dne 19. 3. 2010

PhDr. Jaroslava Filipová
ředitelka Domova na rozcestí Svitavy