VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ (Č.j. 02/10) – do 30.04.2010

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Č.j. 02/10

Zadavatel veřejné zakázky:
Domov na rozcestí  Svitavy
T.G. Masaryka 33, 568 02  Svitavy
zastoupený ředitelkou paní PhDr. Jaroslavou Filipovou
IČO: 70157286

vypisuje
výběrové řízení dle § 12  odst. 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle vnitřní směrnice č. 1/2007 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy na akci pod názvem:

„Rekonstrukce střechy ve střední části Domova na rozcestí“

___________________________________________________________________

Identifikační údaje zadavatele:

Název a sídlo zadavatele:  Domov na rozcestí Svitavy
T. G. Masaryka 33
568 02  Svitavy

IČ zadavatele:                 70157286

DIČ zadavatele:               neplátce DPH
CZ70157286

Jméno statutárního zástupce
zadavatele:                    PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka Domova

Jméno zástupce oprávněného jednat
ve věci veřejné zakázky:   PhDr. Jaroslava Filipová
Petra Coufalová

Kontaktní údaje:   

telefon – 461 533 372
mobil – 731 615 280, 731 615 281
fax – 461 533 863
e-mail: petra.coufalova@dnrsvitavy.cz
jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Předmět a rozsah plnění zakázky:
Demontáž střešní krytiny AL šablon ve střední části Domova na rozcestí, výměna podbití střechy (dřevěné došky a pohnilá prkna) v ½ celkové plochy, montáž krytiny zpět (doplnění poškozených AL šablon novými v cca 1/3 plochy), montáž vyhřívacího systému římsy střechy v části do ulice.

Zadávací dokumentace
Výkaz výměr.
Uvedenou dokumentaci  je možné si vyzvednout po předchozí dohodě s ředitelkou DNR paní PhDr. Jaroslavou Filipovou č. tel.731615280 nebo 461533372, T.G. Masaryka 33, 568 02  Svitavy

Termíny realizace
Zahájení ihned po vyhlášení výsledků a podepsání smlouvy, ukončení do 31.08.2010 včetně fakturace.

Prohlídka místa stavebních úprav
Prohlídku stavebního místa  je možné uskutečnit po předchozí dohodě na místě samém –  tj. v objektu Domova na rozcestí, T.G. Masaryka 33, Svitavy. Kontakt na ředitelku DNR paní PhDr. Jaroslavu Filipovou č. tel.461533372, mobil: 731615280

Zpracování nabídky
–    nabídka musí být zpracována v českém jazyce
–    podepsána oprávněnou osobou

Prokázání kvalifikačních předpokladů
–    ověřená kopie dokladu o oprávnění k podnikání
–    ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu

Kriteria hodnocení nabídek
–    cena díla bez DPH a splnění rozsahu a předmětu zakázky
–    termín realizace zakázky

Způsob hodnocení nabídek a výběr dodavatele
1.    Cena díla bez DPH

– rozhodující kritérium nejnižší cena a splnění předmětu a rozsahu zakázky
2.    Splnění termínu ukončení díla včetně fakturace – doplňkové kriterium

Předpokládaná hodnota zakázky cca 600.000 ,- Kč vč. DPH

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.4.2010 v 15.00 hod. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. V případě osobního podání mohou uchazeči své nabídky  doručit v pracovní dny od 7,00 do 15,00 hod do kanceláře ředitelky v sídle Domova na rozcestí Svitavy.

Místo a způsob podání nabídek
Uchazeči podají své nabídky osobně nebo doporučenou poštou, v uzavřených obálkách s označením

NEOTVÍRAT – „Rekonstrukce střechy ve střední části Domova na rozcestí“

Na adresu: Domov na rozcestí
T.G. Masaryka 33, 568 02  Svitavy

Otevírání obálek bude provedeno dne 3.května 2010 ve 13 hod v kanceláři ředitelky Domova na rozcestí a mají právo se ho zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo
odmítnout všechny předložené nabídky
–    soutěž zrušit
–    neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů
–    nevracet podané nabídky

Ve Svitavách dne 12.04.2010

PhDr. Jaroslava  Filipová
ředitelka Domova na rozcestí

Příloha ke stažení:
Oprava střechy