Výběrové řízení Č.j. 02/11

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – do 29.4. 2011

Č.j. 02/11

Zadavatel veřejné zakázky:
Domov na rozcestí  Svitavy
T.G. Masaryka 33, 568 02  Svitavy
zastoupený ředitelkou PhDr.Jaroslavou Filipovou
IČO: 70157286

vypisuje
výběrové řízení dle § 12  odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle vnitřní směrnice č. H 03/2011 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy na akci pod názvem:

„Rekonstrukce čp. 252/14 Purkyňova ulice, Svitavy“

______________________________________________________________

Identifikační údaje zadavatele:

Název a sídlo zadavatele:

Domov na rozcestí Svitavy
T. G. Masaryka 33
568 02  Svitavy

IČ zadavatele:70157286

DIČ zadavatele:neplátce DPH
CZ70157286

Jméno statutárního zástupce 
zadavatele: PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka Domova

Jméno zástupce oprávněného jednat
ve věci veřejné zakázky:    PhDr. Jaroslava Filipová
Ing,arch. Petra Handlířová

Kontaktní údaje:   telefon – 468 008 104
mobil – 731 615 280, 604 137 317
e-mail jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Předmět a rozsah plnění zakázky:
Stavební úpravy objektu vycházejí z navrhované změny využití. Hlavní vstup do domu je z ulice Purkyňova z jihozápadu, bude upraven jako bezbariérový, výškový rozdíl podlahy objektu a chodníku bude řešen pomocí rampy. V 1.NP je nově navržena kavárna a sociálně-terapeutická dílna s potřebným zázemím. Kavárna je umístěna v severovýchodní polovině domu a bude mít vlastní vstup z přilehlé zahrady Městského muzea. Navržená dílna je v jihozápadní polovině objektu. Hygienické zázemí dílny a kavárny bude společné.

V 2.NP je navržen byt pro pět osob. Jsou navrženy tři pokoje, dva pro dvě osoby a jeden pro jednu osobu, společný obytný prostor s kuchyňským a jídelním koutem a společná koupelna. Dispozičně je byt navržen jako upravitelný pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, elektricky poháněný schodišťový výtah bude řešen dle potřeby v další etapě rekonstrukce.

Stávající sklep bude využíván jako sklad kavárny a dále zde bude umístěna keramická pec.

Zadávací dokumentace
Výkaz výměr.
Dokumentace pro stavební ohlášení.
Uvedenou dokumentaci  je možné si vyzvednout v elektronické nebo tištěné podobě po předchozí dohodě s ředitelkou DNR PhDr. Jaroslavou Filipovou č. tel. 731615280 nebo 468 008 104,T.G. Masaryka 33, 568 02  Svitavy

Termíny realizace
Zahájení ihned po vyhlášení výsledků a podepsání smlouvy, ukončení do 30.9.2011 včetně fakturace.

Prohlídka místa stavby.
Prohlídku stavebního místa  je možné uskutečnit po předchozí dohodě na místě samém –  tj. v objektu čp. 252/14, ul. Purkyňova Svitavy. Kontakt – viz výše.

Zpracování nabídky
– nabídka musí být zpracována v českém jazyce
– podepsána oprávněnou osobou

Prokázání kvalifikačních předpokladů
– ověřená kopie dokladu o oprávnění k podnikání
– ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu

Kriteria hodnocení nabídek
– cena díla bez DPH a splnění předmětu a rozsahu zakázky
– termín realizace zakázky

Způsob hodnocení nabídek a výběr dodavatele
1. Cena díla bez DPH – rozhodující kritérium nejnižší cena a splnění předmětu a rozsahu zakázky
2. Splnění termínu ukončení díla včetně fakturace – doplňkové kriterium

Předpokládaná hodnota zakázky cca 999.000 ,- Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 29.4.2011 v 15 hod. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. V případě osobního podání mohou uchazeči své nabídky  doručit v pracovní dny od 7,00 do 15,00 hod do kanceláře ředitelky v sídle Domova na rozcestí Svitavy.

Místo a způsob podání nabídek
Nabídky budou podávány osobně nebo doporučenou poštou, v uzavřených obálkách s označením NEOTVÍRAT – název akce
„Rekonstrukce čp. 252/14 Purkyňova ulice, Svitavy“

Na adresu: Domov na rozcestí
T.G. Masaryka 33, 568 02  Svitavy

Otevírání obálek bude provedeno dne 2.5.2011 v 11 hod v kanceláři ředitelky Domova na rozcestí a mají právo se ho zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo
–     odmítnout všechny předložené nabídky
–    soutěž zrušit
–    neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů
–    nevracet podané nabídky

 

Ve Svitavách dne 11.4.2011

PhDr. Jaroslava  Filipová
ředitelka Domova na rozcestí