Výběrové řízení Č.j.03/11

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – do 22.4.2011

Č.j. 03/11

Zadavatel veřejné zakázky:
Domov na rozcestí Svitavy T.G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy,

zastoupený ředitelkou PhDr.Jaroslavou Filipovou IČO: 70157286

vypisuje
výběrové řízení dle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle vnitřní směrnice č. H 03/2011 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy na akci pod názvem:

„DOMOV NA ROZCESTÍ – SCHODIŠTĚ T.G.Masaryka 33, Svitavy“

__________________________________________________

 

Identifikační údaje zadavatele:
Název a sídlo zadavatele:
Domov na rozcestí Svitavy T. G. Masaryka 33 568 02 Svitavy

IČ zadavatele:
70157286

DIČ zadavatele:
neplátce DPH CZ70157286

Jméno statutárního zástupce zadavatele:
PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka Domova

Jméno zástupce oprávněného jednat ve věci veřejné zakázky:
PhDr. Jaroslava Filipová

Kontaktní údaje:
telefon -468 008 104
mobil-731 615 280
e-mail jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Předmět a rozsah plnění zakázky:
Předmět zakázky je řešení přístupu do stávajícího půdního prostoru, vybudování dřevěného dvouramenného schodiště+ z prostoru stávající chodby v 1. patře.

Zadávací dokumentace
Technická dokumentace, slepý rozpočet
Uvedenou dokumentaci je možné si vyzvednout v elektronické podobě po předchozí dohodě s ředitelkou DNR PhDr. Jaroslavou Filipovou č. tel. 731615280 nebo 468 008 104,T.G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy

Termíny realizace
Zahájení ihned po vyhlášení výsledků a podepsání smlouvy, ukončení do 30.9.2011 včetně fakturace.

Prohlídka místa stavby.
Prohlídku stavebního místa je možné uskutečnit po předchozí dohodě na místě samém – tj. v objektu DNR Svitavy , T.G.Masaryka 9/33, Svitavy. Kontakt – viz výše.

Zpracování nabídky
–    nabídka musí být zpracována v českém jazyce
–    podepsána oprávněnou osobou
Prokázání kvalifikačních předpokladů
–    ověřená kopie dokladu o oprávnění k podnikání
–    ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu
Kriteria hodnocení nabídek
–    cena díla vč, DPH a splnění předmětu a rozsahu zakázky
–    termín realizace zakázky

Způsob hodnocení nabídek a výběr dodavatele
1. Cena díla vč. DPH – rozhodující kritérium nejnižší cena a splnění předmětu a
rozsahu zakázky
2. Splnění termínu ukončení díla včetně fakturace – doplňkové kriterium

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 22.4.2011 v 15 hod. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. V případě osobního podání mohou uchazeči své nabídky doručit v pracovní dny od 7,00 do 15,00 hod do kanceláře ředitelky v sídle Domova na rozcestí Svitavy.

Místo a způsob podání nabídek
Nabídky budou podávány osobně nebo doporučenou poštou, v uzavřených obálkách s označením NEOTVÍRAT, název
DOMOV NA ROZCESTÍ – SCHODIŠTĚ T.G.Masaryka 33, Svitavy

Domov na rozcestí T.G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy
Otevírání obálek bude provedeno dne 26.4,2011 v 10 hod v kanceláři ředitelky Domova na rozcestí a mají právo se ho zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo
– odmítnout všechny předložené nabídky
– soutěž zrušit
– neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů
– nevracet podané nabídky

Ve Svitavách dne 11.4.2011
PhDr. Jaroslava Filipová ředitelka Domova na rozcestí