VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ (Č.j. 04/10) – do 28. 5. 2010

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Č.j. 04/10

Zadavatel veřejné zakázky:
Domov na rozcestí  Svitavy
T.G. Masaryka 33, 568 02  Svitavy
zastoupený ředitelkou paní PhDr.Jaroslavou Filipovou
IČO: 70157286

vypisuje
výběrové řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle vnitřní směrnice č. 1/2007 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy na akci pod názvem:

„Víceúčelový devítimístný osobní automobil“

___________________________________________________________________

Identifikační údaje zadavatele:

Název a sídlo zadavatele:       Domov na rozcestí Svitavy
T. G. Masaryka 33
568 02  Svitavy

IČ zadavatele:                        70157286

DIČ zadavatele:                      neplátce DPH
CZ70157286

Jméno statutárního zástupce
zadavatele: PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka Domova

Jméno zástupce oprávněného jednat
ve věci veřejné zakázky: PhDr. Jaroslava Filipová

 

Kontaktní údaje:  

telefon – 461 533 372
mobil – 731 615 280
fax – 461 533 863
e-mail – jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Osoba pověřená organizací
zadávacího řízení:
  PhDr. Jaroslava Filipová
tel. 461 533 372/731 615 280

Předmět a rozsah plnění zakázky:
Předmětem zakázky je víceúčelový devítimístný osobní automobil.
Parametry automobilu:
–    Výkon motoru – minimálně 110 kW (150 k) – diesel
–    Celková délka vozu max. 5500 cm
–    Celková šířka vozu max. 2500 cm
–    Celková výška vozu max. 2500 cm
–    Devítimístný automobil – řidič + spolujezdec, dvousedadlo v 1. a 2 řadě, trojsedadlo 3. řada
–    Celková hmotnost do 3500 kg
–    Převodovka automatická 5 stupňová – přepínatelná
–    Klimatizace s automatickou regulací
–    Tažné zařízení, koule ISO 50, odnímatelné (2000 kg)
–    Dveře zadní dvoukřídlové 270°
–    Elektrohydraulická dvouramenná zvedací plošina + kotvící zařízení invalidního vozíků, rychloupínací podlahové lišty kotvení vozíků 2 ks – k tomuto žádáme doložení osvědčení zhotovující firmy, které bude schváleno ministerstvem dopravy České republiky
–    Pomocný schůdek bočních dveří – elektrický
–    Zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky seřiditelná
–    Komfortní sedadlo pro řidiče a spolujezdce
–    Opěrky pro řidiče i spolujezdce sklopné
–    Netermální prosklení tmavé (černé sklo)
–    Rádio (CD přehrávač)
–    Barva automobilu červená základní

Termíny realizace
Dodání zakázky do 31. 8. 2010 včetně fakturace.

Zpracování nabídky

–    nabídka musí být zpracována v českém jazyce
–    podepsána oprávněnou osobou

Místo a způsob podání nabídek
Uchazeči podají své nabídky osobně nebo doporučenou poštou tak, aby byly zadavateli doručeny nejpozději 28. 5. 2010 do 10:00 hodin. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. V případě osobního podání mohou uchazeči své nabídky doručit v pracovní dny od 7.00 hod. do 15:00 hod. do kanceláře ředitelky v sídle Domova na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 9/33, Svitavy.
Nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením a opatřené firemním razítkem.
Obálky musí být označeny nápisem „Neotvírat – soutěž AUTOMOBIL“
Otevírání obálek bude provedeno dne 28. 5. 2010 od 10.30 hod. v kanceláři ředitelky Domova v místě sídla a mají právo se ho zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

Prokázání kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele v souladu s § 53 a § 54 zákona (doklady musí být v originále nebo ověřené kopie). Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 požaduje zadavatel prokázat předložením čestného prohlášení.

Kriteria hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost zakázky a splnění předmětu a rozsahu zakázky. Doplňkovým hodnotícím kriteriem je pak termín dodání zakázky včetně fakturace.

Práva zadavatele
Zadavatel si v souladu s § 84 zákona 137/2006 Sb. vyhrazuje právo soutěž zrušit a dále neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů a nevracet podané nabídky.

 

 

 

Ve Svitavách dne 28.04.2010

PhDr. Jaroslava  Filipová
ředitelka Domova na rozcestí