Výběrové řízení Č.j. 04/11

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Do 29.7. 2011

Č.j. 04/11

Zadavatel veřejné zakázky:
Domov na rozcestí  Svitavy
T.G. Masaryka 33, 568 02  Svitavy
zastoupený ředitelkou PhDr.Jaroslavou Filipovou
IČO: 70157286

vypisuje
výběrové řízení dle § 12  odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle vnitřní směrnice č. H 03/2011 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy na akci pod názvem:

 

Nákup plynového varného kotle

______________________________________
Identifikační údaje zadavatele:

Název a sídlo zadavatele:

Domov na rozcestí Svitavy
T. G. Masaryka 33
568 02  Svitavy

IČ zadavatele:70157286
DIČ zadavatele: neplátce DPH
CZ70157286

Jméno statutárního zástupce 
zadavatele: PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka Domova

Jméno zástupce oprávněného jednat
ve věci veřejné zakázky:PhDr. Jaroslava Filipová

Kontaktní údaje: telefon – 468 008 104
mobil – 731 615 280
e-mail jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Předmět a rozsah plnění zakázky:
Předmětem zakázky je nákup plynového varného kotle.

Požadavky:
– vnější rozměry kotle:         1050 x 900 x 900 mm
– velikost nádoby:               pr. 700 mm
– obsah kotle:                    150 l
– jmenovité napětí:             1/N/PE AC 230 v, 50 Hz
– regulace:                        10 kW/ 22 kW
– plyn kategorie:                 ZP: ZP/II2H3B/P-B, PB: PB/II2H3B/P-B
– připojení, seřízení přetlaku: ZP: 2,1/ 1,6/ 0,8 kPa, PB: 3,0/ 2,6/ 1,3 kPa
– spotřeba plynu:                ZP: 2,42 m3/hod, PB: 2,18 kg/hod
– spaliny:                          60 m3/hod
– topná soustava:               nepřímý ohřev
– doba potřebná k uvedení do varu:40 min.
– duplicitní plášť:                obsah vody 20 l
– vypouštěcí kohout:           1 ½
– krytí:                              IP 34
– brutto (objem/hmotnost)    1,08 m3 / 217 kg

Termíny realizace
Do 30.9.2011 včetně fakturace.

Prohlídka místa instalace kotle.
Prohlídku místa je možné uskutečnit po předchozí dohodě na místě samém – tj. ve stravovacím provozu Domova na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 33, Svitavy. Kontakt na ředitelku DNR paní PhDr. Jaroslavu Filipovou – tel: 468 008 104, mobil: 731 615 280.

Zpracování nabídky
– nabídka musí být zpracována v českém jazyce
– nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou

Prokázání kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele v souladu s § 53 a § 54 zákona (doklady musí být v originále nebo ověřené kopie). Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 požaduje zadavatel prokázat předložením čestného prohlášení.

Kriteria hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kriteriem pro zadávání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost zakázky. V ceně bude zahrnuta doprava, instalace, montáž plynového kotle a zaškolení personálu.

Způsob hodnocení nabídek a výběr dodavatele
1.    Cena díla vč. DPH – v ceně bude zahrnuta doprava, instalace, montáž a zaškolení obsluhy – rozhodující kritérium nejnižší cena a splnění předmětu a rozsahu zakázky.
2.    Splnění termínu ukončení díla včetně fakturace – doplňkové kriterium

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 29.července 2011 ve 12 hod. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem.

Místo a způsob podání nabídek
Uchazeči podají své nabídky osobně nebo doporučenou poštou tak, aby byly zadavateli doručeny nejpozději do  29.července do 12 hodin. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. V případě osobního podání mohou uchazeči své nabídky doručit v pracovní dny od 7:00 hod. do 16:00 hod. do kanceláře ředitelky v sídle Domova na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 33, Svitavy.
Nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením a opatřené firemním razítkem.
Obálky musí být označeny nápisem „Neotvírat – soutěž plynový varný kotel“
Otvírání obálek bude probíhat dne  1.srpna 2011 v 11 hodin   v kanceláři ředitelky Domova v místě sídla a mají právo se ho zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

Práva zadavatele
Zadavatel si v souladu s § 84 zákona 137/2006 Sb. vyhrazuje právo soutěž zrušit a dále neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů a nevracet podané nabídky.

Ve Svitavách dne 27.6.2011

PhDr. Jaroslava  Filipová
ředitelka Domova na rozcestí