VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ (Č.j. 05/10) – do 20. 8. 2010

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Č.j. 05/10

Zadavatel veřejné zakázky:
Domov na rozcestí  Svitavy
T.G. Masaryka 33, 568 02  Svitavy
zastoupený ředitelkou paní PhDr.Jaroslavou Filipovou
IČO: 70157286

vypisuje
výběrové řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle vnitřní směrnice č. 1/2007 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy na akci pod názvem:

„REKONSTRUKCE NÁDVOŘÍ A REVITALIZACE ZAHRADY “

___________________________________________________________________

Identifikační údaje zadavatele:

Název a sídlo zadavatele:       Domov na rozcestí Svitavy
T. G. Masaryka 33
568 02  Svitavy

IČ zadavatele:                        70157286

DIČ zadavatele:                     neplátce DPH
CZ70157286

Jméno statutárního zástupce
zadavatele: PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka Domova

Jméno zástupce oprávněného jednat
ve věci veřejné zakázky: PhDr. Jaroslava Filipová

 

Kontaktní údaje:
telefon 461 533 372/731615280 Fax 461 533 863
e-mail jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Předmět a rozsah plnění zakázky:
Vybudování zpevněné plochy ze zámkové dlažby pro 9 kusů kontejnerů na komunální odpad, včetně zpevněné plochy pod přístřeškem.
Úprava nádvoří za novou pojezdovou bránou ze zámkové dlažby. Provedení zahradních úprav, včetně výsadby okrasných rostlin v této části zahrady.

Zadávací dokumentace
Výkaz výměr.
Uvedenou dokumentaci je možné si vyzvednout po předchozí dohodě s ředitelkou DNR PhDr. Jaroslavou Filipovou č. tel. 731 615 280 nebo 461 533 372, T.G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy

Termíny realizace
Zahájení ihned po vyhlášení výsledků a podepsání smlouvy, ukončení stavebních a zahradních úprav do 30.9.2010 včetně fakturace.

Prohlídka místa
Prohlídku místa je možné uskutečnit po předchozí dohodě na místě samém – tj.
v objektu Domova na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 33, Svitavy. Kontakt na ředitelku
DNR paní PhDr. Jaroslavu Filipovou – tel: 461 533 372, mobil: 731 615 280

Zpracování nabídky
–    nabídka musí být zpracována v českém jazyce
–    nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou

Prokázání kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele v souladu s § 53 a § 54 zákona (doklady musí být v originále nebo ověřené kopie). Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 požaduje zadavatel prokázat předložením čestného prohlášení. Splnění § 54 požaduje zadavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku, ověřené kopie dokladu o oprávnění k podnikání, autorizace v oboru pozemní stavby.

Kriteria hodnocení nabídek
Rozhodujícím hodnotícím kriteriem pro zadávání veřejné zakázky je nejnižší cena díla bez DPH a splnění předmětu a rozsahu zakázky. Doplňkovým kriteriem je splnění termínu díla včetně fakturace.
Předpokládaná hodnota zakázky cca 450 000,- Kč vč. DPH. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.8.2010 v 9. 00 hodin. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. V případě osobního podání mohou uchazeči své nabídky doručit v pracovní dny od 7:00 hod. do 16:00 hod. do kanceláře ředitelky v sídle Domova na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 33, Svitavy.

Místo a způsob podání nabídek
Nabídky budou podávány osobně nebo doporučenou poštou, do kanceláře ředitelky
v sídle Domova na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 33, Svitavy.
Nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci

přelepením a opatřené firemním razítkem. Obálky musí být označeny nápisem
„Neotvírat – soutěž Rekonstrukce nádvoří a revitalizace zahrady“
Otvírání obálek bude probíhat dne 20.8.2010 v 11. 00 hod v kanceláři ředitelky Domova v místě sídla a mají právo se ho zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

Práva zadavatele
Zadavatel si v souladu s § 84 zákona 137/2006 Sb. vyhrazuje právo soutěž zrušit a dále neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů a nevracet podané nabídky.
Ve Svitavách dne 6.8.2010

Příloha ke stažení (slepý rozpočet):
slepy_rozpocet