Výběrové řízení Č.j. 05/11

V Ý B Ě R O V É   Ř Í Z E N Í

Č.j. 05/11

 

Zadavatelem veřejné zakázky:
Domov na rozcestí Svitavy
T. G. Masaryka 33, 568 02  Svitavy
zastoupený ředitelkou paní PhDr. Jaroslavou Filipovou
IČO: 70157286

vypisuje

výběrové řízení dle § 12 odst. 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle vnitřní směrnice č. H 03/2011 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy na akci pod názvem:

„Nákup plastových oken“

Identifikační údaje zadavatele:

Název a sídlo zadavatele:

Domov na rozcestí Svitavy
T. G. Masaryka 33
568 02  Svitavy

IČ zadavatele:
70157286

DIČ zadavatele:
neplátce DPH
CZ70157286

Jméno statutárního zástupce
zadavatele:  PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka Domova

Jméno zástupce oprávněného jednat
ve věci veřejné zakázky:  PhDr. Jaroslava Filipová

Kontaktní údaje:  telefon – 468 008 104
mobil – 731 615 280
e-mail – jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Předmět a rozsah plnění zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka plastových oken do střední části budovy organizace Domov na rozcestí Svitavy na adrese T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy.
Požadavky:
– 11 ks plastových oken (dvoudílný prvek)
– přibližné rozměry (viz obrázek), nutné zaměření
– barva oboustranně bílá
– příčky (dle přiloženého obrázku JPEG)
– sklo, typ rámu a křídla, vnitřní parapety a doplňky dle nabídky
– v ceně musí být mj. zahrnuto: demontáž a likvidace původních oken, doprava a montáž nových oken, osazení vnitřních parapetů a zednické zapravení

Termíny realizace
Zahájení ihned po vyhlášení výsledků a podepsání smlouvy, ukončení do 15. 11. 2011 včetně fakturace.

Prohlídka místa
Prohlídku místa se stávajícími okny určenými k výměně je možné uskutečnit po předchozí dohodě na místě samém – tj. v objektu Domova na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 9/33, Svitavy.
Kontakty:   PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka – 468 008 104, 731 615 280;
Jaroslava Zacpalová, ekonom – 468 008 106, 734 336 116.

Zpracování nabídky
– nabídka musí být zpracována v českém jazyce
– nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou

Místo a způsob podání nabídek
Uchazeči podají své nabídky osobně nebo doporučenou poštou tak, aby byly zadavateli doručeny nejpozději do 8. 9. 2011 do 12.00 hod. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. V případě osobního podání mohou uchazeči své nabídky doručit v pracovní dny od 7:00 hod. do 15:00 hod. do kanceláře ředitelky v sídle Domova na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 9/33, Svitavy.
Nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením a opatřené firemním razítkem.
Obálky musí být označeny nápisem „Neotvírat – soutěž plastová okna“.
Otvírání obálek bude probíhat dne 8. 9. 2011 ve 13.00 hod. v kanceláři ředitelky Domova na rozcestí Svitavy v místě sídla a mají právo se ho zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

Prokázání kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele v souladu s § 54 zákona (doklady musí být v originále nebo ověřené kopie).

Kriteria hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kriteriem pro zadávání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost zakázky, kvalita výrobků a provedených prací (záruční servis).

Práva zadavatele
Zadavatel si v souladu s § 84 zákona 137/2006 Sb. vyhrazuje právo soutěž zrušit a dále neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů a nevracet podané nabídky.

Ve Svitavách dne 29. 8. 2011

PhDr. Jaroslava Filipová
ředitelka Domova na rozcestí

Více zde: https://www.dnrsvitavy.cz/news/vyberove-rizeni-c-j-05-11-11/