VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ (Č.j. O/08/01) – do 7.7.2008

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Č.j. O/08/01

Zadavatel veřejné zakázky:
Domov na rozcestí Svitavy
T.G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy
zastoupený ředitelkou paní Mgr. Jaroslavou Filipovou
IČO: 70157286

vypisuje
výběrové řízení dle § 12 odst. 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle vnitřní směrnice č. 1/2007 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy na akci pod názvem:

„Dokončení rekonstrukce dvorní části areálu, střešní práce“

Předmět a rozsah plnění zakázky:
Oprava obvodového pláště budovy z dvorní části, opláštění a oprava balkonů a verandy, střešní práce.

Zadávací dokumentace
Projektová dokumentace a výkaz výměr.
Uvedenou dokumentaci je možné si vyzvednout po předchozí dohodě s ředitelkou DNR paní Mgr. Jaroslavou Filipovou č. tel. 731615280 nebo 461533372, T.G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy

Termíny realizace
Zahájení ihned po vyhlášení výsledků a podepsání smlouvy, ukončení do 31.10.2008 včetně fakturace.

Prohlídka místa stavebních úprav
Prohlídku stavebního místa je možné uskutečnit po předchozí dohodě na místě samém – tj. v objektu Domova na rozcestí, T.G. Masaryka 33, Svitavy. Kontakt na ředitelku DNR paní Mgr. Jaroslavu Filipovou č. tel.461533372, mobil: 731615280

Zpracování nabídky
– nabídka musí být zpracována v českém jazyce
– podepsána oprávněnou osobou

Prokázání kvalifikačních předpokladů
– ověřená kopie dokladu o oprávnění k podnikání
– ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu

Kriteria hodnocení nabídek
– cena díla bez DPH
– termín realizace zakázky

Způsob hodnocení nabídek a výběr dodavatele
1. Cena díla bez DPH – rozhodující kritérium nejnižší cena
2. Splnění termínu ukončení díla včetně fakturace – doplňkové kriterium

Předpokládaná hodnota zakázky cca 1 500 000,- Kč vč. DPH

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 7.7.2008 v 15.00 hod.

Místo a způsob podání nabídek
Nabídky budou podávány osobně nebo doporučenou poštou, v uzavřených obálkách s označením:
1. „Dokončení rekonstrukce dvorní části areálu, střešní práce“
2. zpáteční adresou

Na adresu:
Domov na rozcestí
T.G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy

Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
– odmítnout všechny předložené nabídky
– soutěž zrušit
– neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů
– nevracet podané nabídky

Ve Svitavách dne 23. 6. 2008

Mgr. Jaroslava Filipová
ředitelka Domova na rozcestí