VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ (Č.j. O/08/02) – do 5.9.2008

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Č.j. O/08/02

Zadavatel veřejné zakázky:
Domov na rozcestí Svitavy
T.G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy
zastoupený ředitelkou paní Mgr. Jaroslavou Filipovou
IČO: 70157286

vypisuje
výběrové řízení dle § 12 odst. 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle vnitřní směrnice č. 1/2007 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy na akci pod názvem:

„Rekonstrukce výtahu prvního oddělení“

Identifikační údaje zadavatele:
Název a sídlo zadavatele:
Domov na rozcestí Svitavy
T.G.Masaryka 33
568 02 Svitavy

IČ zadavatele:
70157286

DIČ zadavatele:
neplátce DPH
CZ70157286

Jméno statutárního zástupce zadavatele:
Mgr. Jaroslava Filipová, ředitelka Domova

Jméno zástupce oprávněného jednat ve věci veřejné zakázky:
Mgr. Jaroslava Filipová

Kontaktní údaje:
tel.: + 420 461 533 372 / +420 731 615 280
fax: +420 461 533 863
e-mail: jaroslava.filipova@svitavy.cz

Osoba pověřená organizací zadávacího řízení:
Jaroslav Ovad
tel.: +420 464 433 372
e-mail: techdnr@svitavy.cz

Předmět a rozsah plnění zakázky:
– Předmětem zakázky je návrh úprav, oprav a vlastní rekonstrukce výtahu TOV 250 s níže uvedenými technickými daty:
– Počet stanic 3 – neprůchozí klec
– Rozměr šachty š. 1500 x hl. 1200 mm
– Zdvih výtahu 8500 mm
– m.v. klece 890 mm
– prohlubeň 850 mm
– hlava klece 3400 mm
– světlost dveří 700 mm
– Součástí předmětu plnění je též dodání záručních listů, návodů k používání, paspartů, atestů a proškolení obsluhy.

Termíny realizace:
Zahájení ihned po vyhlášení výsledků a podepsání smlouvy, ukončení do 19.12.2008 včetně fakturace.

Prohlídka místa rekonstrukce výtahu:
Prohlídku místa je možné uskutečnit po předchozí dohodě na místě samém – tj. v objektu Domova na rozcestí, T.G. Masaryka 33, Svitavy. Kontakt na ředitelku DNR paní Mgr. Jaroslavu Filipovou tel. +420 461 533 372, mobil: +420 731 615 280

Zpracování nabídky:
– nabídka musí být zpracována v českém jazyce
– podepsána oprávněnou osobou

Místo a způsob podání nabídek:
Uchazeči podají své nabídky osobně nebo doporučenou poštou tak, aby byly zadavateli doručeny nejpozději do 5. září 2008 do 12. hodin. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. V případě osobního podání mohou uchazeči své nabídky doručit v pracovní dny od 7.00 hod. do 16.00 hod. do kanceláře ředitelky v sídle Domova na rozcestí T.G. Masaryka 33 Svitavy.
Nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením a opatřené firemním razítkem.
Obálky musí být označeny nápisem „Neotvírat – soutěž výtah“.
Otvírání obálek bude provedeno dne 5. září 2008 od 13.30 hod. v kanceláři ředitelky Domova v místě sídla a mají právo se ho zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

Prokázání kvalifikačních předpokladů:
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele v souladu s § 53 a § 54 zákona (doklady musí být v originále nebo ověřené kopie). Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 požaduje zadavatel prokázat předložením čestného prohlášení.

Kriteria hodnocení nabídek:
Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost zakázky. Doplňkovým hodnotícím kriteriem je pak termín plnění ukončení díla včetně fakturace.

Práva zadavatele:
Zadavatel si v souladu s § 84 zákona 137/2006 Sb. vyhrazuje právo soutěž zrušit a dále neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů a nevracet podané nabídky.

Ve Svitavách dne 20.8.2008

Mgr. Jaroslava Filipová
ředitelka Domova na rozcestí