VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ (Č.j. O/08/03) – do 15.9.2008

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Č.j. O/08/03

Zadavatel veřejné zakázky:
Domov na rozcestí Svitavy
T.G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy
zastoupený ředitelkou paní Mgr. Jaroslavou Filipovou
IČO: 70157286

vypisuje
výběrové řízení dle § 12 odst. 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle vnitřní směrnice č. 1/2007 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy na akci pod názvem:

„Vybudování bezbariérového přístupu do pracovny klientů“

Identifikační údaje zadavatele:
Název a sídlo zadavatele:
Domov na rozcestí Svitavy
T.G.Masaryka 33
568 02 Svitavy

IČ zadavatele:
70157286

DIČ zadavatele:
neplátce DPH
CZ70157286

Jméno statutárního zástupce zadavatele:
Mgr. Jaroslava Filipová, ředitelka Domova

Jméno zástupce oprávněného jednat ve věci veřejné zakázky:
Mgr. Jaroslava Filipová

Kontaktní údaje:
tel.: + 420 461 533 372 / +420 731 615 280
fax: +420 461 533 863
e-mail: jaroslava.filipova@svitavy.cz

Osoba pověřená organizací zadávacího řízení:
Jaroslav Ovad
tel.: +420 464 433 372
e-mail: techdnr@svitavy.cz

Předmět a rozsah plnění zakázky:
Předmětem zakázky je zajištění bezbariérového přístupu do pracovny klientů, v objektu DNR, osobám se sníženou schopností pohybu.Jedná se o dvě přístupové cesty přes přímá schodiště a to:

* přímé schodiště délky 2,50 m, šířky 105 cm se zúženým vstupem na schodiště na 85 cm
* přímé schodiště délky 3,50 m,využitelné v šířce 159 cm Rozsah předmětu díla je dodání a montáž přímých šikmých schodišťových plošin, vybavených sklopnou sedačkou, které zajistí přepravu jak invalidních vozíků, tak i osob se sníženou schopností pohybu bez použití invalidního vozíku. Sklápění podlahy, bezpečnostních bariér a nájezdů požadujeme automatické. Součástí dodávky je i připojení zařízení na elektrickou rozvodnou síť.

Do dodávky zajištění bezbariérového přístupu patří i následující práce a činnosti:

* veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména všechny části stavby v nichž se montáž provádí)
* zajištění a předání všech nutných atestů a dokladů – záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
* odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži díla, v souladu s ustanovením zákona 185/2001 Sb. O odpadech.

Termíny realizace
Zahájení ihned po vyhlášení výsledků a podepsání smlouvy, ukončení do 19.12.2008 včetně fakturace.

Prohlídka místa instalace plošiny
Prohlídku místa je možné uskutečnit po předchozí dohodě na místě samém – tj. v objektu Domova na rozcestí, T.G. Masaryka 33, Svitavy. Kontakt na ředitelku DNR paní Mgr. Jaroslavu Filipovou č. tel.+420 461 533 372, mobil: +420 731 615 280.

Zpracování nabídky

* nabídka musí být zpracována v českém jazyce
* podepsána oprávněnou osobou

Místo a způsob podání nabídek
Uchazeči podají své nabídky osobně nebo doporučenou poštou tak, aby byly zadavateli doručeny nejpozději do 15. září 2008 do 12. hodin. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. V případě osobního podání mohou uchazeči své nabídky doručit v pracovní dny od 7.00 hod. do 16.00 hod. do kanceláře ředitelky v sídle Domova na rozcestí T.G. Masaryka 33 Svitavy. Nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením a opatřené firemním razítkem. Obálky musí být označeny nápisem „Neotvírat – soutěž plošiny“ Otvírání obálek bude provedeno dne 16. září 2008 od 12.30 hod. v kanceláři ředitelky Domova v místě sídla a mají právo se ho zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

Prokázání kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele v souladu s § 53 a § 54 zákona (doklady musí být v originále nebo ověřené kopie). Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 požaduje zadavatel prokázat předložením čestného prohlášení.

Kriteria hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost zakázky. Doplňkovým hodnotícím kriteriem je pak termín plnění ukončení díla včetně fakturace.

Práva zadavateleZadavatel si v souladu s § 84 zákona č. 137/2006 Sb. vyhrazuje právo soutěž zrušit a dále neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů a nevracet podané nabídky.

Ve Svitavách dne 29.8.2008

Mgr. Jaroslava Filipová
ředitelka Domova na rozcestí