VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ (Č.j. O/08/04) – do 14.11.2008

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Č.j. O/08/04

Zadavatel veřejné zakázky:
Domov na rozcestí Svitavy
T.G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy
zastoupený ředitelkou paní Mgr. Jaroslavou Filipovou
IČO: 70157286

vypisuje
výběrové řízení dle § 12 odst. 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle vnitřní směrnice č. 1/2007 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy na akci pod názvem:

„Barevné laserové multifunkční zařízení“

Identifikační údaje zadavatele:
Název a sídlo zadavatele:
Domov na rozcestí Svitavy
T.G.Masaryka 33
568 02 Svitavy

IČ zadavatele:
70157286

DIČ zadavatele:
neplátce DPH
CZ70157286

Jméno statutárního zástupce zadavatele:
Mgr. Jaroslava Filipová, ředitelka Domova

Jméno zástupce oprávněného jednat ve věci veřejné zakázky:
Mgr. Jaroslava Filipová

Kontaktní údaje:
tel.: + 420 461 533 372 / +420 731 615 280
fax: +420 461 533 863
e-mail: jaroslava.filipova@svitavy.cz

Osoba pověřená organizací zadávacího řízení:
Jaroslava Filipová
tel.: +420 461 533 372 / +420 731 615 280

Předmět a rozsah plnění zakázky:
Předmětem zakázky je barevné laserové multifunkční zařízení ve formátu A3, umožňující:

* tisk
* kopírování
* scanování

Rychlost cca 31 stran / min. ve formátu A4
Rychlost cca 17 stran / min. ve formátu A3
Měsíční zátěž cca 15 tis. stran
Pevný disk, RAM 512 MB
Automatický oboustranný tisk a kopírování
Automatické oboustranné scanování ze zásobníku na 50 listů a z lože.
Jednoduché ovládání v českém jazyce.
Rozšířená záruka na 3 roky.

Termíny realizace
Zahájení ihned po vyhlášení výsledků, dodání zakázky do 23.12.2008 včetně fakturace.

Zpracování nabídky

* nabídka musí být zpracována v českém jazyce
* podepsána oprávněnou osobou

Místo a způsob podání nabídek
Uchazeči podají své nabídky osobně nebo doporučenou poštou tak, aby byly zadavateli doručeny nejpozději 14.11.2008 do 12. hodin. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. V případě osobního podání mohou uchazeči své nabídky doručit v pracovní dny od 7.00 hod. do 16.00 hod. do kanceláře ředitelky v sídle Domova na rozcestí T.G. Masaryka 9/33 Svitavy.

Nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením a opatřené firemním razítkem.

Obálky musí být označeny nápisem „Neotvírat – soutěž Barevné laserové multifunkční zařízení“.

Otevírání obálek bude provedeno dne 14.11.2008 od 12.30 hod. v kanceláři ředitelky Domova v místě sídla a mají právo se ho zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

Prokázání kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele v souladu s § 53 a § 54 zákona (doklady musí být v originále nebo ověřené kopie). Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 požaduje zadavatel prokázat předložením čestného prohlášení.

Kriteria hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost zakázky a splnění předmětu a rozsahu zakázky. Doplňkovým hodnotícím kriteriem je pak termín dodání zakázky včetně fakturace.

Práva zadavateleZadavatel si v souladu s § 84 zákona č. 137/2006 Sb. vyhrazuje právo soutěž zrušit a dále neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů a nevracet podané nabídky.

Ve Svitavách dne 29.10.2008

Mgr. Jaroslava Filipová
ředitelka Domova na rozcestí