VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ (Č.j. O/09/01) – do 23.1.2009

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Č.j. O/09/01

Zadavatel veřejné zakázky:
Domov na rozcestí Svitavy
T.G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy
zastoupený ředitelkou paní Mgr. Jaroslavou Filipovou
IČO: 70157286

vypisuje
výběrové řízení dle § 12 odst. 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle vnitřní směrnice č. 1/2007 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy na akci pod názvem:

„Nákup polohovací vany“

Identifikační údaje zadavatele:
Název a sídlo zadavatele:
Domov na rozcestí Svitavy
T.G.Masaryka 33
568 02 Svitavy

IČ zadavatele:
70157286

DIČ zadavatele:
neplátce DPH
CZ70157286

Jméno statutárního zástupce zadavatele:
Mgr. Jaroslava Filipová, ředitelka Domova

Jméno zástupce oprávněného jednat ve věci veřejné zakázky:
Mgr. Jaroslava Filipová

Kontaktní údaje:
tel.: + 420 461 533 372 / +420 731 615 280
fax: +420 461 533 863
e-mail: jaroslava.filipova@svitavy.cz

Předmět a rozsah plnění zakázky:
Předmětem zakázky je nákup polohovací vany pro zajištění hygieny klientů Domova na rozcestí Svitavy. Požadavky:
– boční přístup
– výškové nastavení vany
– výška sedu do 62 cm, vytvarovaný sedák
– širší sedací plocha vany
– madlo pro snadný přístup do vany
– termostatické baterie s kontrolou teploty vody
– hmotnost do 140 kg, nosnost max. do 200 kg
– spotřeba vody na 1 použití do 90 l
– celková výška (zavřené dveře) max 145 cm.
– Celková výška (otevřené dveře) max. 215 cm
– Délka vany do 205 cm
– Vnější šířka vany do 80 cm
– Vnitřní šířka vany do 64 cm
– Desinfekční systém
– Silikonové těsnění
– Protiskluzový povrch
– Masážní tryska

Termíny realizace:
Zahájení ihned po vyhlášení výsledků a podepsání smlouvy, ukončení do 28.2.2009 včetně fakturace.

Prohlídka místa:
Prohlídku místa je možné uskutečnit po předchozí dohodě na místě samém – tj. v objektu Domova na rozcestí, T.G. Masaryka 33, Svitavy. Kontakt na ředitelku DNR paní Mgr. Jaroslavu Filipovou č. tel.: +420 461 533 372, mobil: +420 731 615 280

Zpracování nabídky:
– nabídka musí být zpracována v českém jazyce
– podepsána oprávněnou osobou

Místo a způsob podání nabídek:
Uchazeči podají své nabídky osobně nebo doporučenou poštou tak, aby byly zadavateli doručeny nejpozději do 23.ledna 2009 do 12. hodin. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. V případě osobního podání mohou uchazeči své nabídky doručit v pracovní dny od 7.00 hod. do 16.00 hod. do kanceláře ředitelky v sídle Domova na rozcestí T.G. Masaryka 33 Svitavy.
Nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením a opatřené firemním razítkem.
Obálky musí být označeny nápisem „Neotvírat – soutěž polohovací vana“.
Otvírání obálek bude provedeno dne 26.ledna 2009 od 10 hod. v kanceláři ředitelky Domova v místě sídla a mají právo se ho zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

Prokázání kvalifikačních předpokladů:
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele v souladu s § 53 a § 54 zákona (doklady musí být v originále nebo ověřené kopie). Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 požaduje zadavatel prokázat předložením čestného prohlášení.

Kriteria hodnocení nabídek:
Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost zakázky.

Práva zadavatele:
Zadavatel si v souladu s § 84 zákona 137/2006 Sb. vyhrazuje právo soutěž zrušit a dále neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů a nevracet podané nabídky.

Ve Svitavách dne 5.1.2009

Mgr. Jaroslava Filipová
ředitelka Domova na rozcestí