VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ (Č.j. O/09/04) – do 25.11.2009

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Č.j. O/09/04

Zadavatel veřejné zakázky:
Domov na rozcestí Svitavy
T.G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy
zastoupený ředitelkou paní PhDr. Jaroslavou Filipovou
IČO: 70157286

vypisuje
výběrové řízení dle § 12 odst. 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle vnitřní směrnice č. 1/2007 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy na akci pod názvem:

„Nákup sprchovacího lůžka“

Identifikační údaje zadavatele:
Název a sídlo zadavatele:
Domov na rozcestí Svitavy
T.G.Masaryka 33
568 02 Svitavy

IČ zadavatele:
70157286

DIČ zadavatele:
neplátce DPH
CZ70157286

Jméno statutárního zástupce zadavatele:
PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka Domova

Jméno zástupce oprávněného jednat ve věci veřejné zakázky:
PhDr. Jaroslava Filipová
Petra Coufalová

Kontaktní údaje:
tel.: + 420 461 533 372
mobil: +420 731 615 280 / 731 615 281
fax: +420 461 533 863
e-mail: petra.coufalova@svitavy.cz

Předmět a rozsah plnění zakázky:
Předmětem zakázky je nákup sprchovacího lůžka pro usnadnění hygieny nepohyblivých, dlouhodobě ležících a vážně zraněných klientů.
Požadavky:
– součást sprchovacího lůžka je podvozek a sprchovací modul
– konstrukce podvozku z nerezových nebo železných a komaxitovaných profilů
– umístění elektrického sloupu pro zdvih sprchovacího modulu, ovládání sdruženým ovladačem
– plastová polstrovaná vana s vyklápěcími boky
– ohebný odtok vody
– nosnost 150 kg
– mycí cyklus max. 12 min.
– minimální výška ložné plochy 590 mm
– maximální výška ložné plochy 890 mm
– délka ložné plochy 2000 mm
– šířka ložné plochy 700 mm
– počet koleček 4
– rozměr koleček 100 mm
– hmotnost 60 kg
– napájecí napětí nabíječky 240 V
– pracovní napětí motorů 24 V
– druh krytí IP 52
– doba nabíjení 12 hodin
– doba použitelnosti 10 let

Termíny realizace:
Zahájení ihned po vyhlášení výsledků a podepsání smlouvy, ukončení do 18. 12. 2009 včetně fakturace.

Prohlídka místa instalace sprchovacího lůžka:
Prohlídku místa je možné uskutečnit po předchozí dohodě na místě samém – tj. v objektu Domova na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 33, Svitavy. Kontakt na ředitelku DNR paní PhDr. Jaroslavu Filipovou – tel: 461 533 372, mobil: 731 615 280 nebo na referenta majetkové správy slečnu Petru Coufalovou – mobil: 731 615 281.

Zpracování nabídky:
– nabídka musí být zpracována v českém jazyce
– nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou

Místo a způsob podání nabídek:
Uchazeči podají své nabídky osobně nebo doporučenou poštou tak, aby byly zadavateli doručeny nejpozději do 25. 11. 2009 do 12:00 hod. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. V případě osobního podání mohou uchazeči své nabídky doručit v pracovní dny od 7:00 hod. do 16:00 hod. do kanceláře ředitelky v sídle Domova na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 33, Svitavy. Nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením a opatřené firemním razítkem. Obálky musí být označeny nápisem „Neotvírat – soutěž sprchovací lůžko“ Otvírání obálek bude probíhat dne 26. 11. 2009 v 8:00 hod. v kanceláři ředitelky Domova v místě sídla a mají právo se ho zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

Prokázání kvalifikačních předpokladů:
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele v souladu s § 53 a § 54 zákona (doklady musí být v originále nebo ověřené kopie). Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 požaduje zadavatel prokázat předložením čestného prohlášení.

Kriteria hodnocení nabídek:
Základním hodnotícím kriteriem pro zadávání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost zakázky.

Práva zadavatele:
Zadavatel si v souladu s § 84 zákona 137/2006 Sb. vyhrazuje právo soutěž zrušit a dále neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů a nevracet podané nabídky.

Ve Svitavách dne 9.11.2009

PhDr. Jaroslava Filipová
ředitelka Domova na rozcestí