DOHODA O PARTNERSTVÍ – Přírodní hřiště při MŠ Starý Svojanov

DOHODA O PARTNERSTVÍ

níže uvedené smluvní strany uzavírají dle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, tuto
dohodu o partnerství k projektu:

„Přírodní hřiště při MŠ Starý Svojanov“

Realizátor (žadatel):
Název:             Městys Svojanov
Právní forma:     ÚSC
Sídlo:               Svojanov 25, 569 73
IČ:                   00277452
Zastoupený:      Ing. Josefem Graciasem, starostou
dále jen „realizátor“

a

Partner:
Název:             DOMOV NA ROZCESTÍ
Právní forma:    Příspěvková organizace
Sídlo:              T.G.Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy
IČ:                  70157286
Zastoupený:     PhDr. Jaroslavou Filipovou, ředitelkou
dále jen „partner“

se dohodli na následujícím znění dohody o partnerství:

I.
Prohlášení o partnerství

Výše zmíněné smluvní strany uzavírají partnerství k realizaci projektu „Přírodní hřiště při MŠ Starý Svojanov“, který realizátor předkládá s žádostí o dotaci do OP ŽP – osy 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, oblasti podpory 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací.

II.
Zapojení partnera do projektu

Provozní fáze:
Klienti Domova na rozcestí se budou na realizaci projektu podílet formou převzetí partnerství nad „Človíčkovým dnem v kuchyni“. Toto partnerství bude spočívat zejména v předání zkušeností dětem z MŠ při tkaní na venkovním stavu a pečení placek ve venkovní peci.

III.
Povinnosti realizátora projektu
Realizátor projektu zajistí potřebný materiál pro uskutečnění akce.

IV.
Povinnosti partnera projektu
Provozní fáze:
V předem dohodnutých termínech se zúčastní akce Človíčkův den v kuchyni.
Ve spolupráci s realizátorem bude následně udržovat partnerství nad výše jmenovanou akcí.
Jednotlivé činnosti budou zajišťovány po dobu 5 let od ukončení projektu.

V.
Obecné zásady partnerství
Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom paré.
Dohoda se uzavírá na dobu určitou, minimálně na dobu 5 let od ukončení realizace projektu do 31.12.2019.

Ve Svojanově  dne 21.2.2013            Ve Svitavách dne 21.2.2013